AKADEMIA MEDYCYNY: FARMACJA WSPÓŁCZESNA/ archiwum : 2012 03


ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER


Czynniki ryzyka wystąpienia majaczenia u chorych kierowanych do oddziału geriatrycznego z perspektywy pielęgniarskiej
Risk factors for delirium in patients referred to the Geriatric Ward in nurses’ perspective

Iwona Otremba
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Katowice-Ochojec, Oddział Geriatrii

Streszczenie
Wstęp. Majaczenie to zespół jakościowych zaburzeń świadomości, często występujących u osób w podeszłym wieku. Celem pracy była ocena czynników ryzyka wystąpienia majaczenia u pacjentów kierowanych do oddziału geriatrycznego, pod kątem podniesienia jakości usług pielęgniarskich świadczonych na oddziałach o tym profilu. Materiał i metody. Badaniami objęto chorych hospitalizowanych w oddziale geriatrii, u których we wstępnej ocenie pielęgniarskiej stwierdzono ? 1 - poza wiekiem - istotny czynnik ryzyka majaczenia. Posłużono się metodą wywiadu z pacjentem i/lub opiekunem z wykorzystaniem kwestionariusza wg własnego opracowania, obserwacji oraz analizy dokumentacji medycznej pacjenta. Funkcje poznawcze oceniono za pomocą skali Mini-Mental State Examination (MMSE) oraz Cognitive Assessment Scale (CAS), możliwość występowania depresji - Geriatrycznej Skali Oceny Depresji (GDS), samodzielność chorego - Activities of Daily Living (ADL) i Instrumental Activities of Daily Living (IADL), ryzyko upadków - Tinetti, ryzyko wystąpienia odleżyny - Norton, masę ciała - Body Mass Index (BMI), nasilenie bólu - Visual Analogue Scale (VAS). Wyniki. Kryterium włączenia do badań spełniło 52 chorych spośród 157 pacjentów hospitalizowanych w okresie obserwacji (30%). Dwie osoby nie wyraziły zgody na uczestnictwo w badaniach. Łącznie przebadano 50 pacjentów. Wśród badanych 16% pacjentów zażywało ? 10 leków, 92% ? 4 leków. Zaburzenia snu zgłaszało 88% badanych. U 80% występowały dolegliwości bólowe. W ocenie wg skali GDS 58% chorych uzyskało 6-10 punktów, 12% ? 11punktów. W skali MMSE 22% badanych otrzymało 19-23 punktów, 34% mieściło się w granicach 11-18 punktów, 10% uzyskało ? 10 punktów. W skali CAS 30% otrzymało 8-10 punktów, 60% ? 7 punktów. W okresie ostatnich 3 miesięcy 44% badanych poddawanych było interwencjom chirurgicznym. U 42% pacjentów obserwowano objawy odwodnienia. Otyłość występowała u 44%, a 20% wykazywało stan niedożywienia. Wg skali ADL 16% uzyskało 3-4 punktów, 32% ? 2 punkty. W skali IADL 20% badanych otrzymało 9-16 punktów, 21% 17-21 punktów. Wnioski. Ocena czynników ryzyka wystąpienia majaczenia powinna być stałym elementem wstępnej diagnozy pielęgniarskiej prowadzonej w oddziałach geriatrycznych. (Farm Współ 2012; 5: 99-105)
Słowa kluczowe: oddział geriatrii, majaczenie, czynniki ryzyka

Abstract
Introduction. Delirium is a syndrome of the consciousness qualitative disorders, often occurring in the
elderly. The aim of the study was to assess risk factors for delirium in patients referred to the geriatric ward and to analyze possibility to improve of nursing services in this area. Material and methods. The study included patients hospitalized at the geriatric ward, in whom the initial nursing assessment indicated more then 1 – beyond the age – risk factor for delirium. Method was used observation, interview with the patient and / or carer, an analysis of patient medical records and questionnaires at their own study. Cognitive functions were assessed with the Mini Mental State Examination (MMSE) and Cognitive Assessment Scale (CAS), the possibility of depression - Geriatric Depression Rating Scale (GDS), patient autonomy - Activities of Daily Living (ADL) and Instrumental Activities of Daily Living (IADL), the risk of falls - Tinetti, the risk of pressure sores - Norton, weight - Body Mass Index (BMI), severity of pain - Visual Analogue Scale (VAS). Results. The criterion for inclusion in the study met the 52 patients among 157 patients hospitalized during the observation period (30%). Two people did not agree to participate in the study finally, a total of 50 patients were tested. Among them, 16% had used ? 10 medications, 92% ? 4 medications. Sleep disturbances were reported by 88%. 80% were suffering from pain. The evaluation by GDS 58% of patients received 6-10 points, 12% ? 11 points. In the MMSE scores of 22% received a 19-23 points, 34% were within 11-18 points, 10% were ? 10 points. o­n the scale of the CAS 30% received 8-10 points, 60% ? 7 points. In the last 3 months 44% had been undergone surgical interventions. Symptoms of dehydration were observed in 42% patients. Obesity was present in 44% and 20% showed a state of malnutrition. According to the ADL scale, 16% were 3-4 points, 32% ? 2 points. The IADL scale, 20% of respondents received a 9-16 points, 21% 17-21 points. Conclusions. Assessment of risk factors for delirium should be incorporated to the initial nursing assessment in the geriatric ward. (Farm Współ 2012; 5: ?-105)
Keywords: geriatric ward, delirium, risk factors

pelen tekst / full text. . .


Wykorzystanie kosmetyków z fitoestrogenami przez kobiety w wieku dojrzałym
The use of cosmetics with phytoestrogens by mature females
Mariola Pawlaczyk1, Daria Jagła1, Katarzyna Korzeniowska2
1 Zakład Profilaktyki Chorób Skóry, Katedra Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2 Zakład Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Streszczenie
Wstęp. Fitoestrogeny to naturalne związki pochodzenia roślinnego wykazujące wiele działań estrogenopodobnych oraz innych, w tym antyutleniających czy grzybobójczych. W ostatnich latach zwrócono uwagę na ich korzystny wpływ w łagodzeniu objawów przekwitania a nawet zapobieganiu im. Stąd fitoestrogeny coraz częściej wykorzystuje się w preparatach do stosowania miejscowego w kosmetologii, dermatologii i medycynie estetycznej. Celem pracy była ocena wykorzystania przez kobiety w wieku okołomenopauzalnym kosmetyków zawierających w składzie fitoestrogeny oraz oszacowanie zmian najczęściej pojawiających się na skórze w tym okresie życia. Materiał i metody. Badaniami ankietowymi objęto 150 kobiet w wieku od 40 do 60 lat (średnia 49 ± 4). Wyniki. Stwierdzono zdecydowane pogorszenie stanu skóry u większości badanych kobiet, przejawiające się jej suchością i występowaniem zmarszczek. Tylko nieliczne respondentki stosowały do codziennej pielęgnacji skóry kosmetyki zawierające estrogeny roślinne, mimo że preparaty te w opinii badanych nieznacznie redukowały objawy starzenia skóry w okresie klimakterium. (Farm Współ 2012; 5: 106-110)
Słowa kluczowe: klimakterium, fitoestrogeny, kosmetyki, skóra

Abstract
Phytoestrogens are natural plant-derived compounds showing various estrogen as well as others activities including antioxidant and antifungal. In recent years, an attention has been paid to their beneficial effect in alleviating and preventing the symptoms of menopause. Thus, phytoestrogens are increasingly used in formulations for topical application in cosmetology, dermatology and aesthetic medicine. The aim of this study was to assess the use of cosmetic products containing phytoestrogens by women in the perimenopausal age, and to estimate the changes that usually appear o­n the skin in this period of life. The survey included 150 women aged 40 to 60 years (mean 49 ± 4). Significant deterioration of the skin condition in the majority of the women was observed, manifesting itself by the presence of dryness and wrinkles. o­nly a few respondents used o­n daily basis cosmetics containing plant estrogens, despite the fact that in their opinions these preparations were able to reduced slightly the signs of skin aging during menopause. (Farm Współ 2012; 5: 106-110)
Keywords: climacterium, phytoestrogens, cosmetics, skin

pelen tekst / full text. . .


Gdy popyt przewyższa podaż, czyli o zapotrzebowaniu na współpracę pomiędzy przedstawicielami zawodów medycznych
When demand exceeds supply – the need for cooperation between healthcare professionals

Magdalena Cerbin, Izabela Krzyśko
Pracownia Farmacji Praktycznej, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
Przeprowadzone dotychczas badania potwierdziły, że zwiększenie zaangażowania farmaceuty w proces farmakoterapii może przynieść wymierne dla pacjenta efekty. Farmaceuci oprócz prawidłowego wydania produktu leczniczego oraz udzielenia na jego temat fachowej informacji, podejmują się realizacji kolejnych zadań mających na celu nadzorowanie skuteczności i bezpieczeństwa przebiegu zaleconej przez lekarza terapii. Zwiększenie roli farmaceuty nierzadko jednak wzbudza niepokój w środowisku lekarskim. Brak wiedzy na temat umiejętności i kompetencji absolwentów kierunku farmacja, ale też brak jasno sprecyzowanych oczekiwań w stosunku do nich, utrudnia nawiązanie partnerskich relacji i sprowadza wizerunek farmaceuty w oczach lekarza do osoby sprzedawcy, co w konsekwencji bywa przyczyną nieporozumień i konfliktów. Warto jednak mieć na uwadze, że zwiększająca się dysproporcja, pomiędzy zapotrzebowaniem na szeroko pojęte usługi medyczne, a dostępnością wykwalifikowanego personelu medycznego, wymusza na decydentach wprowadzanie do polityki zdrowotnej rozwiązań ułatwiających pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych, a tym samym włączających w proces leczenia przedstawicieli innych zawodów medycznych. (Farm Współ 2012; 5: 111-115)
Słowa kluczowe: farmaceuta, lekarz, współpraca, adherence, farmakowigilancja

Abstract
The previous studies have shown that increasing involvement of pharmacists in the pharmacotherapy process can bring measurable benefits to patients. Besides the correct drug dispensing and giving professional information about it, pharmacists need to undertake an effort to supervise the efficacy and safety of the therapy ordered by the medical doctor. An expanded role of pharmacists often leads to confusion and anxiety among the physicians. Lack of knowledge about skills and competences of pharmacy graduates, but also lack of clearly defined expectations towards them, impede establishment of partnership relations and bring the image of the pharmacist to the image of salesman, which happen to be a cause of disagreements and conflicts. It is worth to take into consideration, that increasing disproportion, between demand for different kinds of medical services and accessibility of highly qualified medical staff, forces the decision-makers to introduce the solutions which will facilitate patient access to medical services into health care policy, which also means the involvement of other medical professions into process of therapy. (Farm Współ 2012; 5: 111-115)
Keywords: pharmacist, physician, cooperation, medication adherence, pharmacovigilance

pelen tekst / full text. . .


Dystrybucja produktów leczniczych w Polsce w świetle regulacji legislacyjnych
Distribution of medicinal products in Poland - in light of legislative regulations

Aleksandra Czerw, Magdalena Bilińska
Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie
Głównym celem tworzenia legislacji związanej z przemysłem farmaceutycznym jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia społeczeństwu, które korzysta z usług podmiotów sektora farmaceutycznego. Podstawowym aktem prawnym regulującym działania w zakresie dystrybucji na rynku farmaceutycznym jest ustawa Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381). W procesie dystrybucji leków obowiązują także zasady dobrej praktyki dystrybucyjnej (GDP - Good Distribution Practice). W artykule przedstawiono oraz poddano analizie regulacje prawne w kontekście określonych podmiotów biorących udział w procesie dystrybucji na rynku farmaceutycznym. Dokonano charakterystyki i analizy następujących ogniw: wytwórcy produktów leczniczych, podmiot odpowiedzialny, importer produktów leczniczych, pośrednicy na rynku farmaceutycznym: hurtownie, apteki, lekarze, pozaapteczne punkty sprzedaży detalicznej. (Farm Współ 2012; 5: 116-125)
Słowa kluczowe: dystrybucja, Dobra Praktyka Dystrybucyjna, obrót produktem leczniczym, Ustawa Prawo farmaceutyczne

Abstract
The basic legislative act regulating distribution operations o­n the pharmaceutical market is the Pharmaceutical Law act (Journal of Laws 2001 No. 126 item 1381). The distribution of medications is also regulated by Good Distribution Practice (GDP).
This paper presents and analyses legal regulations from the aspect of specific entities taking part in the distribution process o­n the pharmaceutical market. The following distribution chain links were analysed and characterised: producers of medicinal products, marketing authorisation holders, importers of medicinal products, pharmaceutical market intermediaries: wholesalers, pharmacies, physicians, non-pharmacy retail outlets. (Farm Współ 2012; 5: 116-125)
Keywords: distribution, Good Distribution Practice, trading medicinal products, Pharmaceutical Law Act

pelen tekst / full text. . .


Stabilność leków parenteralnych po otwarciu i rozcieńczeniu
The stability of parenteral drugs after opening and dilution

Edyta Szałek1, Agnieszka Karbownik1, Hanna Urjasz1, Edmund Grześkowiak1, Aleksandra Głęboka2, Emilia Mierzwa1, Malwina Kądzioła1
1 Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny, Poznań
2 Apteka Szpitalna, Wielkopolskie Centrum o­nkologii, ul. Garbary 15, Poznań


Streszczenie
Warunkiem niezbędnym do zapewnienia skutecznej i bezpiecznej terapii jest odpowiednia jakość substancji leczniczej, potwierdzona jej trwałością zarówno podczas przechowywania preparatu w jego oryginalnym opakowaniu, jak również po jego otwarciu i rozcieńczeniu. W pracy przedstawiono wyniki badań stabilności preparatów Cisplatin Teva, Fludarabine Teva, Topotekan Teva, Vincristine Teva, Leucovorin Ca Teva (Farm Współ 2011; 4: 126-131)
Słowa kluczowe: stabilność, cisplatyna, fludarabina, topotekan, winkrystyna, leukoworyna

Abstract
The prerequisite to ensure effective and safe therapy is appropriate quality of the therapeutic substance, proved by its stability both during storage of the preparation in its original package and after its opening and dilution. The work presents the results of stability studies for preparations Cisplatin Teva, Fludarabine Teva, Topotekan Teva, Vincristine Teva, Leucovorin Ca Teva. (Farm Współ 2011; 4: 126-131)
Keywords: stability, cisplatin, fludarabine, topotekan, vincristine, leucovorin

pelen tekst / full text. . .


Czy trzeba bać się ospy wietrznej?
Should we be afraid of varicella?

Ewelina Gowin, Wanda Horst-Sikorska
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
Polska jest krajem o wysokiej zachorowalności na ospę wietrzną, która jest drugą po grypie najczęstszą chorobą zakaźną podlegającą obowiązkowemu zgłoszeniu. Rocznie w Polsce odnotowuje się około 150 000 przypadków ospy. Co 3-4 lata występuje wzrost zapadalności, a w 2008 r. odnotowano ich spadek. Obserwuje się sezonowość zachorowań - więcej występuje w pierwszej połowie roku, ich szczyt przypada zwykle na maj lub czerwiec, najmniej przypadków notujemy w sierpniu i we wrześniu. Większość zachorowań dotyczy osób poniżej 15 r.ż. W powszechnej świadomości panuje przekonanie, że przebycie ospy jest nieodłączną częścią dzieciństwa. Ospa jest chorobą wirusową, obarczoną licznymi powikłaniami, dającą nawroty pod postacią półpaśca. Hospitalizacje w Polsce dotyczą około 0,5% wszystkich zachorowań na ospę wietrzną. Najczęstszymi powikłaniami są bakteryjne zakażenia skóry, zapalenie płuc, ataksja. Na podstawie literatury wiadomo, że szczepienia są skutecznym sposobem zapobiegania infekcji. Przytoczone dane przypominają, że ospa jest potencjalnie ciężką chorobą, obarczoną wieloma powikłaniami. (Farm Współ 2011; 4: 132-136)
Słowa kluczowe: ospa wietrzna, ataksja, zapalenie płuc

Abstract
Varicella is o­ne of the commonest infectious diseases in Poland. Each year there are almost 150 000 cases of varicella in our country. Every three to four years an increase in the number of cases is noted. Seasonal pattern is observed. In temperate climate more cases are seen in late spring and early summer. Most cases are in children younger than 15 years and the highest incidence rate is in children aged 1-4 years. Despite a common perception of varicella infection as a highly contagious but harmless childhood condition, o­ne can not forget that potentially severe complications or painful herpes zoster - relapses may occur. Each year in Poland around 0,5% patients with varicella require hospitalizations. The commonest complications are skin infections, pneumonia, ataxia. It is known that vaccinations against varicella are efficient way to fight varicella infection. Based o­n German and American example efficacy and cost-effectiveness of vaccinations was shown. Presented data remind that varicella may to lead to severe, complications in unvaccinated children and adolescents, and demonstrate the benefits of varicella vaccination. (Farm Współ 2011; 4: 132-136)
Keywords: varicella, ataxia, pneumonia

pelen tekst / full text. . .


Rogowiec dłoni i podeszew (keratoderma palmare et plantare) – klasyfikacja i leczenie
Palmoplantar keratoderma – the classification and therapy
Aleksandra Skłodowska1, Katarzyna Korzeniowska2, Mariola Pawlaczyk3
1 Studenckie Koło Naukowe Medycyny Przeciwstarzeniowej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2 Zakład Profilaktyki Chorób Skóry Katedry Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
3 Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Streszczenie
Rogowiec dłoni i podeszew, keratoderma palmare et plantare (palmoplantar keratoderma, PPK) to schorzenie przebiegające z nadmiernym rogowaceniem dłoni i podeszew. Objaw ten jest wspólną cechą wielu zespołów, których diagnostyka różnicowa jest bardzo trudna. Klasyfikacja rogowców dłoniowo-podeszwowych opiera się na cechach morfologicznych rogowacenia, występowaniu tego schorzenia w rodzinie i sposobie dziedziczenia oraz na białkach strukturalnych, których geny uległy mutacji. Ostatni z wymienionych podziałów jest dość niestandardowy i uwzględnia między innymi białka budujące desmosomy, enzymy komórkowe, czy białka sekrecyjne. W grupie rogowców dziedzicznych, najczęściej występują zespół Unny-Thosta i Vörnera, w których mutacje dotyczą genów kodujących keratyny naskórkowe. Jedyną cechą pozwalającą zróżnicować te zespoły, jest obecność epidermolizy w zespole Vörnera, stąd prawidłowe rozpoznanie możliwe jest po wykonaniu badania histopatologicznego. Rogowiec dłoniowo-podeszwowy może mieć również postać nabytą, pojawiającą się w przebiegu chorób systemowych, klimakterium czy pod wpływem leków lub arsenu. Izolowany nabyty rogowiec dłoniowo-podeszwowy może być skórnym rewelatorem nowotworów narządów wewnętrznych. Zaobserwowano współistnienie PPK z nowotworami dróg oddechowych lub przewodu pokarmowego, określane jako zespół Bazexa. Terapia rogowców dłoniowo-podeszwowych jest długotrwała i polega na kojarzeniu leczenia ogólnego, miejscowego i chirurgicznego. Pozwala to na osiągnięcie jak najlepszych rezultatów terapii, z jednoczesnym zminimalizowaniem jej skutków ubocznych (Farm Współ 2012; 5: 137-145)
Słowa kluczowe: rogowiec dłoniowo-podeszwowy, białka naskórkowe, dziedziczenie, terapia

Abstract
Palmoplantar keratoderma (PPK) is a skin disorder with excessive keratinisation of palms and soles. The symptom is observed in many syndromes making the differential diagnosis very difficult. The classification of PPK is based o­n the mode of inheritance, family history or proteins, whose genes underwent a mutation. The last classification is an original o­ne and takes into account desmosomal proteins, enzymes and secretory proteins. In the group of hereditary PPK, the most frequent mutations affect epidermal keratin genes, resulting in Unna-Thost syndrome and Vörner syndrome. The o­nly feature enabling a differentiation of these syndromes is the epidermolysis observed in the Vörner syndrome, which means that the histopathological examination is necessary for the proper diagnosis. PPK may also be an aquired disease, observed in the course of systemic disorders, climacterium, in drugs or arsenic intoxication. An isolated aquired PPK may also be a cutaneous sign of the systemic malingancy as is in the Bazex’s syndrome - a coexistence of PPK with carcinoma of the respiratory or gastrointestinal tract. The therapy of PPK is long-lasting and complicated. It is based o­n simultaneous use of systemic, topical as well as surgical treatement which enables reaching the best therapeutical results with minimal side effects. (Farm Współ 2012; 5: 137-145)
Keywords: palmoplantar keratoderma, epidermal proteins, heredity, therapy

pelen tekst / full text. . .


Zaburzenia gospodarki żelaza. Część 2. Niedobory żelaza
Disorders of iron balance. Part 2. Iron deficiency

Katarzyna Korzeniowska, Irmina Wietlicka, Anna Jabłecka
Zakład Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
Niedobór żelaza powoduje wiele niekorzystnych skutków zdrowotnych w organizmie ludzkim. Jednym z nich jest rozwój niedokrwistości. Niedokrwistość z niedoboru żelaza to jedno z najczęściej występujących schorzeń hematologicznych na świecie. Artykuł to opis przypadku pacjentki, u której zdiagnozowano to schorzenie. W artykule omówiono również diagnostykę oraz leczenie niedokrwistości z niedoboru żelaza. (Farm Współ 2012; 5: 146-150)
Słowa kluczowe: żelazo, niedokrwistość, leczenie

Abstract
Iron deficiency causes many unfavorable health effects in human body. o­ne of them is development of iron deficiency anemia which is o­ne of the hematologic disorders most often occurring worldwide. The article describes patients with iron deficiency anemia, diagnostics and treatment of this disorder. (Farm Współ 2012; 5: 146-150)
Keywords: anemia, iron deficiency, treatment

pelen tekst / full text. . .


Analgetyki miejscowe – współczesne spojrzenie na działania niepożądane i pozaanalgetyczne Część 2. Działania niepożądane analgetyków miejscowych
Local analgesics – contemporary look for side and offanalgesic effects Part 2. Local analgesics - contemporary look for side and offanalgesic effects

Katarzyna Skrypnik, Damian Skrypnik, Katarzyna Dettlaff, Barbara Marciniec
Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
W roku 1860 dokonano ekstrakcji kokainy z liści koki, a pierwszą operację przy użyciu znieczulenia miejscowego przeprowadził Koller w roku 1884, natomiast syntetyczne analgetyki miejscowe otrzymano na przełomie XIX i XX wieku. Leki miejscowo znieczulające dzieli się na naturalne i syntetyczne oraz krótko, średnio i długodziałające. Ich mechanizm działania polega na zahamowaniu procesu depolaryzacji błony komórki nerwowej. Zahamowanie procesu przewodzenia pobudzenia komórkowego jest główną przyczyną działań niepożądanych analgetyków miejscowych, które pochodzą głównie z układu nerwowego i sercowo-naczyniowego. Do innych działań niepożądanych analgetyków miejscowych należy przede wszystkim ich wpływ na ciążę i noworodka. Leczenie działań niepożądanych leków miejscowo znieczulających opiera się na podtrzymaniu czynności życiowych organizmu pacjenta, zwłaszcza w zakresie funkcji układu sercowo-naczyniowego. W ostatnim czasie zwraca się uwagę na działania pozaanalgetyczne leków miejscowo znieczulających, w szczególności ich właściwości antybakteryjne. (Farm Współ 2011; 4: 151-156)
Słowa kluczowe: analgetyki miejscowe, znieczulenie miejscowe, działania niepożądane

Abstract

In 1860 cocaine was extracted from the coca leaf. The first operation in local analgesia was performed in 1884 by Koller. In turn of XIX and XX century next synthetic local analgesics were generated. Local analgesics are divided into natural and synthetic; short, medium and long-acting. Their mechanism of action is to interrupt the process of nerve cell membrane depolarization. Inhibition of cell excitation conduction process is the main reason of local analgesics side effects, which symptoms are mainly from the nervous and cardiovascular system. Other side effects of local analgesics are their impact o­n pregnancy and newborn. Treatment of local analgesics side effects is based o­n maintaining the patient’s vital signs, especially the function of the cardiovascular system. Recently, attention is drawn to off-analgetic antibacterial effects of local analgesics. (Farm Współ 2011; 4: 151-156)
Keywords: local analgesics, local analgesia, side effects

pelen tekst / full text. . .

ENGLISH VERSION