Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
  • Kształt krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej u kobiet przed i po 65. roku życia
   Katarzyna Kochan, Jarosław Fugiel, Jakub Pokrywka, Zofia Ignasiak

 PDF 


  • Doświadczanie choroby nowotworowej wśród osób w późnej dorosłości. Przegląd badań
   Jarosław Ocalewski, Paweł Izdebski

 PDF 


  • Metody stosowane do oceny aktywności fizycznej u pacjentów geriatrycznych z rozpoznanym zespołem słabości
   Oliwia Bielik, Daria Bieniek, Joanna Jakubowska, Alina Jaroch

 PDF 


  • Analiza poziomu satysfakcji z życia osób powyżej 65. roku życia, pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w zależności od wybranych cech socjodemograficznych
   Grzegorz Józef Nowicki, Magdalena Młynarska, Barbara Ślusarska, Agnieszka Bartoszek, Ewa Chemperek, Katarzyna Szczekala

 PDF 


  • Ocena opieki geriatrycznej przez osoby w podeszłym wieku w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
   Mateusz Cybulski, Łukasz Cybulski, Elżbieta Krajewska-Kułak, Magda Orzechowska, Andrzej Szpakow, Skaiste Laskiene, Urszula Cwalina

 PDF 


  • Interdyscyplinarna wieloskładnikowa niefarmakologiczna profilaktyka szpitalnego zespołu majaczeniowego u pacjentów geriatrycznych w Polsce – Projekt Zdrowy Kontakt
   Weronika Kałwak, Anna Bańbura, Karolina Faber, Stanisław Górski, Karolina Piotrowicz, Krzysztof Rewiuk, Tomasz Grodzicki

 PDF 


  • Podsumowanie opinii ekspertów Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Europejskiej Unii Towarzystw Medycyny Geriatrycznej dotyczącej leczenia nadciśnienia tętniczego u osób powyżej 80. roku życia z zespołem kruchości
   Anna Kańtoch, Barbara Gryglewska

 PDF 


  • Człowiek w podeszłym wieku w roli pacjenta. Kontakt z lekarzem
   Beata Antoszewska, Urszula Bartnikowska

 PDF 


  • Metodyka przesłuchań osób starszych i wykluczonych społecznie – wybrane zagadnienia
   Julianna Konopko

 PDF 


  • Korzyści wynikające z zastosowania torasemidu w leczeniu niewydolności serca w populacji pacjentów geriatrycznych
   Sylwia Płusa, Katarzyna Mądra-Gackowska, Wojciech Ziółkowski

 PDF 


  • Osoby starsze jako konsumenci reklam
   Agnieszka Malarewicz-Jakubów

 PDF 

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERONTOLOGIA POLSKA

Właścicielem czasopisma Gerontologia Polska jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Właścicielem witryny Gerontologia Polska jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/gerontologia przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 9 punktów
Index Copernicus 2016 – 62,63 (6,38) punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny