Procedura recenzji

PROCEDURA RECENZJI MONOGRAFII


Wydawnictwo Akademia Medycyny dba o wydawanie monografii naukowych, monografii pod redakcją naukową oraz innych publikacji o jak najwyższym poziomie merytorycznym, edytorskim i przyczyniających się do rozwoju nauki. Każda monografia jest – przed włączeniem jej do planu wydawniczego – recenzowana naukowo, z zachowaniem kryteriów obiektywności naukowej. Wydawnictwo Akademia Medycyny stosuje
zasadę recenzowania monografii poufnie i anonimowo (podwójna ślepa próba) przez niezależnych Recenzentów z grona ekspertów w danej dziedzinie.


I. Pierwszy etap recenzji: 

 

Wydawnictwo – po zapoznaniu się ze spisem treści, opisem publikacji, materiałem graficznym
i tekstowym przesłanym przez autora – podejmuje decyzję o odrzuceniu monografii lub skierowaniu jej do recenzji naukowej.

 

II. Drugi etap recenzji:

 

  1. Recenzja naukowa dokonywana jest przez co najmniej dwóch niezależnych ekspertów
    z danej dziedziny naukowej, wybranych z listy recenzentów Wydawnictwa Akademia Medycyny, którym Wydawnictwo przesyła manuskrypt do recenzji.

  2. Imiona i nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorowi.

  3. Autor ma prawo wskazać indywidualnie imiona i nazwiska potencjalnych recenzentów, w przypadku których występuje uzasadniony konflikt interesów.

  4. Wykonanie recenzji następuje na dostarczonym przez Wydawnictwo formularzu. Recenzent może przesłać wraz z recenzją własne komentarze dotyczące recenzowanej pracy.

  5. Recenzje są wykonywane na podstawie umowy o dzieło sporządzonej przez Wydawnictwo. Recenzje są przechowywane w archiwum Wydawnictwa.

  6. Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek o odrzucenie lub dopuszczenie monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową do wydania.

  7. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej, Kolegium Redakcyjne przedstawia autorowi monografii (bez ujawniania autora recenzji) treść negatywnej recenzji wraz z prośbą o ustosunkowanie się do niej na piśmie oraz powołuje trzeciego recenzenta. W zależności od wyniku trzeciej recenzji oraz odpowiedzi autora na piśmie, Wydawnictwo podejmuje decyzję o odrzuceniu lub przyjęciu danej monografii do wydania.

  8. Zgodnie z praktyką wydawniczą, imiona i nazwiska recenzentów mogą być umieszczone na stronie redakcyjnej monografii. 

Dokumenty do pobrania
Formularz recenzji