Dla Autorów

Drodzy Autorzy
W celu ułatwienia komunikacji z redakcją oraz usprawnienia przekazywania
prac do druku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Publikacji.
Prace do publikacji wraz z listem przewodnim i deklaracją konfliktu
interesów prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:
redakcja@akademiamedycyny.pl

 

Dokumenty do pobrania
Regulamin publikacji
List przewodni
Deklaracja konfliktu interesów
Konflikt interesów

Jednocześnie ze złożeniem manuskryptu autorzy prac badawczych zobowiązani są do ujawnienia, jeżeli takie istnieją, wszelkich zobowiązań finansowych między autorami i firmą, której produkt ma istotne znaczenie w nadesłanej pracy lub firmą konkurencyjną. Informacje te nie będą ujawniane recenzentom i nie wpłyną na decyzje o opublikowaniu pracy. Po akceptacji manuskryptu do druku redakcja zwykle omówi z autorami formę, w jakiej informacje o źródłach finansowania powinny zostać udostępnione Czytelnikom. Redakcja Wydawnictwa Akademia Medycyny wymaga, by recenzenci, członkowie redakcji, ujawnili w liście do redaktora naczelnego wszelkie zobowiązania i okoliczności mogące wpłynąć niekorzystnie na proces wydawniczy manuskryptu podlegającego recenzji. List ten powinien zawierać oświadczenie o jakichkolwiek powiązaniach finansowych, o ile takie istnieją, z firmą produkującą lek będący przedmiotem publikacji. W tekście manuskryptu Autorzy powinni zawrzeć oświadczenie o braku konfliktu interesów oraz informację, że osoby objęte badaniami, w sposób świadomy wyraziły zgodę na uczestnictwo w tych badaniach. Ewentualne spory z Wydawcą dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i Autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym.

Zasady etyki i zgodność z normami etycznymi

Wydawnictwo Akademia Medycyny przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej i oczekuje, że badania dotyczące ludzi zostały przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami. W przypadku badań z wykorzystaniem modeli zwierzęcych redakcja oczekuje przestrzegania zasad zawartych w Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education wydanych przez New York Academy of Sciences’ Adhoc Committee on Animal Research. Informację o przestrzeganiu zasad zawartych w wyżej wymienionych dokumentach należy zawrzeć w tekście manuskryptu. Wszystkie prace odnoszące się do ludzi lub zwierząt muszą być zaakceptowane przez odpowiednią lokalną Komisję Etyczną, co również należy zaznaczyć w tekście. Wydawnictwo Akademia Medycyny, aby zapewnić wysoką jakość publikowanych w naszych czasopismach artykułów naukowych, przestrzega określonych zasad etycznych. W przypadku publikacji wieloautorskich wydawca wymaga wskazania afiliacji oraz procentu udziału pracy twórczej nad tekstem artykułu, w odniesieniu do każdego z autorów. Wydawca dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej (w szczególności Ghostwriting i Guest Authorship, wszystkie formy plagiatu, przywłaszczenie dorobku, wniosków końcowych); będą one ujawniane i zgłaszane właściwym instytucjom (w miejscu zatrudnienia autora, stowarzyszeniom naukowym oraz wydawniczym). „Podwójnie ślepe” recenzje gwarantują niezależność i brak konfliktu interesów w relacji recenzent – autor.

Publikowana Deklaracja Świadomej Zgody

Pacjenci mają prawo do prywatności, które nie powinno być naruszane bez ich świadomej zgody. Informacje personalne, włącznie z nazwiskami, inicjałami czy numerami pacjenta nie powinny być publikowane w opisach, na fotografiach czy rodowodach, chyba że informacje takie są nieodzowne dla celów naukowych, a pacjent (lub jego rodzic lub opiekun) wyrazi świadomą zgodę na publikację w formie pisemnej. Wyrażenie świadomej zgody w tym przypadku wymaga, aby pacjent, którego dane mają zostać ujawnione, otrzymał do wglądu pracę, która ma zostać opublikowana. Autorzy powinni wskazać Osoby, które służą im pomocą w pisaniu i ujawnić środki finansowania takiej pomocy.