2012/4

  • Uwagi histologiczne o mięśniach brodawkowatych przegrodowych w sercach ludzi starszych
   Histological remarks regarding the structure of the septal papillary muscles in the hearts of elderly people

 PDF 

 


  • Struny ścięgniste rzekome w prawej komorze serca człowieka obraz mikroskopowy
   False chordae tendinae in the right ventricle of the human’s heart – microscopic view

 PDF 

 


  • Definiowanie niskiej masy mięśniowej – problemy metodologiczne
   The defining of low muscle mass – methodological issues

 PDF 

 


  • Ocena występowania atopii oraz stężenia sICAM-1 i TNF-α w surowicy chorych na astmę w podeszłym wieku
   Prevalence of atopy and serum concentrations of ICAM-1 and TNF-α in elder patients with asthma

 PDF 

 


  • Wyniki leczenia kardiochirurgicznego u chorych 80-letnich i starszych
   Follow up after cardiac surgery in the elderly

 PDF 

 


  • Zależność między wskaźnikami zespołu słabości a testami czynnościowymi stosowanymi w rehabilitacji geriatrycznej – doniesienie wstępne
   Relationship between frailty indices and functional tests used in geriatric rehabilitation – a preliminary report

 PDF 

 


  • Test stania na edne nodze ako narzędzie do oceny równowagi osób starszych
   One leg standing test as a tool for the assessment of the balance in elderly individuals

 PDF 

 


  • Ukad krżenia a zaburzenia psychopatologiczne
   Circulatory system and psychopathological disorders 

 PDF 

 


  • Podstawowe wiadomości o stymulatorach serca
   Basic concepts of pacemakers evaluation

 PDF 

 


  • Badanie SATURN – wpływ maksymalnych dawek rosuwastatyny i atorwastatyny na regresję miażdżycy w naczyniach wieńcowych
   SATURN study – the impact of maximum doses of rosuvastatin and atorvastatin on the regression of coronary atherosclerosis

 PDF