2010/2

 

  • Astaksantyna w profilaktyce rozwoju miażdżycy i cukrzycy
   Role of astaxanthin in the prevention of atherosclerosis
   and diabetes

 PDF 


  • Budowa makro- i mikroskopowa uszka prawego przedsionka
   u człowieka
   Macro- and microscopic morphology of right atrial appendage
   in human

 PDF 


  • Dabigatran – nowa nadzieja leczenia przeciwkrzepliwego?
   Dabigatran – a new hope for anticoagulant treatment?

 PDF 


  • Korzystne działanie statyn u chorych poddawanych
   przezskórnym interwencjom wieńcowym – wnioski z badania
   ARMYDA-RECAPTURE
   Benefits of statin reload in subjects undergoing percutaneous
   coronary interventions – conclusions from the
   ARMYDA-RECAPTURE study

 PDF 


  • Hepatogenous diabetes in primary care practice – a case
   study
   Diabetes hepatogenicus w podstawowej opiece zdrowotnej –
   opis przypadku

 PDF 


  • Iwabradyna – stare i nowe strategie lecznicze
   Ivabradine – old and new treatment strategies

 PDF 


  • Ocena funkcjonalna i ocena jakości życia u starszego
   pacjenta leczonego metodą Ilizarowa z powodu stawu
   rzekomego – prezentacja przypadku klinicznego
   The functional assessment of the activities of daily living
   and quality of life assessment of an elder patient treated
   with Ilizarov method – case study

 PDF 


  • Ocena skuteczności leczenia łagodnego rozrostu stercza
   (ŁRS) z zastosowaniem finasterydu
   Evaluation of finasteride in the treatment of benign prostatic
   hyperplasia

 PDF 


  • Przypadek długoletniego przeżycia pacjenta z czerwienicą
   prawdziwą, nietransformującą, w praktyce lekarza rodzinnego
   Polycythemia vera with long survival – a case study

 PDF 


  • Wpływ przebytych upadków na sprawność osób starszych
   hospitalizowanych w oddziale dziennym
   psychogeriatrycznym
   Effect of previous falls on functional status of elderly subjects
   hospitalized at daily psychogeriatric unit

 PDF