2011/2

 

  • Analiza dermatoz leczonych w oddziale dermatologii
   u chorych w podeszłym wieku
   Analysis of dermatoses treated at the dermatological ward
   in elderly patients

 PDF 

 


  • Częstość występowania bólu stenokardialnego w trakcie
   terapii klopidogrelem w zależności od postępowania
   terapeutycznego podjętego u pacjentów po ostrym zespole
   wieńcowym
   The stenocardial pain occurrence during clopidogrel therapy
   in the patients after acute coronary syndrome depending on
   the management

 PDF 

 


  • Korzyści z 10-letniej intensywnej kontroli glikemii utrzymują
   się po następnych 10 latach obserwacji – wnioski z badania
   UKPDS 80
   Benefits of 10-year follow-up of intensive glucose control in
   type 2 diabetes persist after the next 10 years of observation –
   conclusions from the UKPDS 80 study

 PDF 

 


  • Zaburzenia przewodzenia międzyprzedsionkowego
   Disorders of the interatrial impuls conduction

 PDF 

 


  • Hospitalizacja osób starszych jako efekt działań
   niepożądanych stosowanych leków
   Hospitalization of elderly patients due to adverse drug
   reactions

 PDF 

 


  • Lizinopril – praktyczne wskazania do stosowania w terapii
   chorób układu sercowo-naczyniowego
   Lisinopril – practical indications for use in the treatment
   of cardiovascular system diseases

 PDF 

 


  • Ocena stanu odżywienia pacjentów Oddziału Geriatrycznego
   w kontekście ich sprawności funkcjonalnej
   The assessment of the nutritional status of patients at the
   Geriatric Ward in the context of their functional status

 PDF 

 


  • The role of early-childhood and childhood development
   factors in development of chosen circulatory system illnesses
   in older age

 PDF 

 


  • Wiek a komórki układu odpornościowego – wybrane dane
   Ageing and immune cells – chosen data

 PDF 

 


  • Współczesna diagnostyka obrazowa choroby
   zwyrodnieniowej stawów
   Current imaging methods in diagnostics of osteoarthritis

 PDF 

 


  • Znaczenie diety u osób w wieku podeszłym – ważny aspekt
   prewencji zdrowia czy nieistotna codzienność?
   The importance of diet in the elderly – an important aspect
   of preventive health care or irrelevant daily regine?

 PDF