2012/1

  • Sprawność umysłowa i fizyczna a ciśnienie tętnicze u osób stuletnich
   Mental and physical performance and blood pressure in centenarians

 PDF 

 


  • Implantacja wszczepem ślimakowym w grupie osób starszych – szansa na poprawę jakości słyszenia
   Cochlear implantation in the elderly as a chance to improve the quality of hearin

 PDF 

 


  • Ocena skuteczności kontrolowanego treningu fizycznego u starszych chorych z niewydolnością serca zakwalifikowanych do II etapu rehabilitacji kardiologicznej
   Assessment to improve the controlled exercise training in older patients with heart failure admitted to phase II cardiac rehabilitation

 PDF 

 


  • Pacjenci w wieku podeszłym z zaburzeniami metabolizmu glukozy w świetle zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego – ocena kliniczna
   Elderly patients with disturbances of glucose metabolism in relation to the statement of Diabetes Poland Society – clinical evaluation

 PDF 

 


  • A comparative bioequivalence study of two prolonged-release metoprolol preparations

 PDF 

 


  • Otępienie czołowo-skroniowe
   Problemy diagnostyczne i terapeutyczne
   Frontotemporal dementia
   Diagnostic and therapeutic problems

 PDF 

 


  • Sarkopenia – w kierunku wystandaryzowanych kryteriów
   Sarcopenia – towards standarized criteria

 PDF 

 


  • Rola treningu fizycznego w prewencji omdleń wazowagalnych w wieku podeszłym
   The role of physical training in the prevention of vasovagal syncope in the elderly

 PDF 

 


  • Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego – bloki odnóg pęczka Hisa
   Intraventricular conduction delay – bundle branch blocks

 PDF 

 


  • Wczesne i odległe korzyści z leczenia nadciśnienia tętniczego u osób w wieku bardzo podeszłym – wyniki z przedłużonej obserwacji w badaniu HYVET
   Immediate and late benefits of treating very elderly people with hypertension – results of extended observation in the HYVET study

 PDF