2016/1

  • Walidacja polskiej wersji skali oceny jakoœci życia WHOQOL-AGE w populacji osób starszych
   Validation of the Polish version of the WHOQOL-AGE scale in older population

 PDF 

 


  • Health problems of the elderly aged 65-75 years supervised by a community nurse
   Problemy zdrowotne i pielęgnacyjne osób starszych w wieku 65-75 lat objętych opieką  pielęgniarki œrodowiskowej 

 PDF 

 


  • Elements of the comprehensive geriatric assessment of seniors staying in social welfare homes
   Elementy całościowej oceny geriatrycznej seniorów w domach pomocy społecznej

 PDF 

 


  • Jakość życia, sprawnoœć funkcjonalna oraz występowanie ryzyka depresji u kobiet po 60 roku życia mieszkających w domach opieki społecznej i samodzielnie
   The quality of life, functional efficiency and the risk of depression in women aged over 60 living in nursing homes and alone

 PDF 

 


  • Ocena wybranych potrzeb i zachowań zdrowotnych osób w wieku podeszłym ze szczególnym uwzględnieniem źródeł pozyskiwania informacji na temat zdrowia
   Assessment of selected needs and health behaviors of seniors with special emphasis on sources of information about health

 PDF 

 


  • Umiejscowienie kontroli zdrowia w grupie starzejących się mężczyzn – doniesienie wstępne
   The health locus of control in aging men – preliminary report

 PDF 

 


  • Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce
   The situation of the elderly in the labour market in Poland

 PDF 

 


  • Współwystępowanie chorób somatycznych i zaburzeń depresyjnych u osób w podeszłym wieku
   The comorbidity somatic and depressive disorders in the elderly

 PDF 

 


  • Wpływ suplementów diety na poprawę funkcji poznawczych u osób starszych
   Effect of dietary supplements for improving cognitive functions in the elderly

 PDF 

 


  • Opis przypadku pacjenta z dyzartrią
   Report on the case of a dysarthria patient

 PDF