• Analgezja regionalna. Pachwina, krocze
   Regional analgesia. Groin and crotch areas

 PDF 

 


  • Co o izoenzymie 2D6 cytochromu P450 każdy
   anestezjolog wiedzieć powinien
   What every anaesthesiologist should know
   about cytochrome P450 isoenzyme 2D6

 PDF 

 


  • Fear, anxiety and cognitive status of the elderly
   patients qualified for coronary artery bypass
   grafting

 PDF 

 


  • Fibromyalgia – case report

 PDF 

 


  • Hipotermia – dylematy postępowania
   przedszpitalnego
   Hypothermia – prehospital management
   dilemmas

 PDF 

 


  • Jednoczasowa rozdzielna wentylacja płuc
   przerywanymi dodatnimi ciśnieniami oraz
   wentylacją dyszową z wysoką częstotliwością
   w trakcie torakotomii z wycięciem segmentu
   płuca – opis przypadku
   Unilateral high frequency jet ventilation
   supporting one lung intermittent positive
   pressure ventilation for thoracotomy and
   segmentectomy – case report

 PDF 

 


  • Nadciśnienie wewnątrzbrzuszne i zespół
   przedziału brzusznego u chorych na oddziale
   intensywnej terapii – definicje i patofizjologia
   Intraabdominal hypertension (IAH)
   and abdominal compartment syndrome (ACS)
   in critically ill patients – definitions
   and pathophysiology

 PDF 

 


  • Nowe spojrzenie na znieczulenie śródopłucnowe
   Fresh look at intrapleural anaesthesia

 PDF 

 


  • References/Piśmiennictwo

 PDF 

 


  • Porównanie profilu budzenia pacjentów
   z otyłością znacznego stopnia znieczulanych
   z użyciem desfluranu lub sewofluranu
   A comparison study of recovery profile after
   general anaesthesia with desflurane or
   sevoflurane in morbidly obese patients

 PDF 

 


  • Problemy jednoczesnego leczenia
   klopidogrelem i inhibitorami pompy protonowej
   Problems of simultaneous treatment with
   clopidogrel and proton pump inhibitors

 PDF 

 


  • Problemy podczas znieczulenia do nefrektomii
   w przypadku ekspansji czopa nowotworowego
   do żyły głównej dolnej
   Difficulties of anaesthesia for nephrectomy
   for renal cell carcinoma with tumor trombosus
   extension into vena cava inferior

 PDF 

 


  • Przykłady pytań testowych do ćwiczeń przed egzaminem
   specjalizacyjnym z anestezjologii i intensywnej terapii

 PDF 

 


  • Subiektywność krzywdy

 PDF 

 


  • Sugammadex: a new concept for reversal
   of neuromuscular blockade
   Sugammadex: nowa koncepcja odwracania
   blokady nerwowo-mięśniowej

 PDF 

 


  • Odpowiedzi do testów

 PDF 

 


  • The knowledge of the potential reversible causes
   (4H, 4T) in cardiac arrest and applying them
   while performing a successful resuscitation –
   a comparative study

 PDF 

 


  • Wystawa „Anestezjologia, intensywna terapia
   i resuscytacja”
   Exhibition „Anaesthesiology, intensive care
   and resuscitation”

 PDF 

 


  • Znieczulenie podpajęczynówkowe – ocena
   porównawcza dwóch preparatów bupiwakainy,
   czy to samo to znaczy identyczne, czy tylko
   podobne?
   Spinal anaesthesia – a comparison of two forms
   of bupivacaine if the same thing that is identical
   or just similar?

 PDF 

 


  • Podziękowania

 PDF