• Analiza PK/PD ciprofloksacyny u pacjentki
   po częściowej nefrektomii – opis przypadku
   Pharmacokinetics and pharmacodynamics of
   ciprofloxacin in patient after partial nephrectomy
   – case report

 PDF 

 


  • Odpowiedzi do testów

 PDF 

 


  • Hipoksemia pooperacyjna
   Postoperative hypoxemia

 PDF 

 


  • Impact of arterial blood homeostasis on cerebral
   metabolism and incidence of secondary
   ischemia – Reliability of neurochemical
   monitoring in patients with severe subarachnoid
   hemorrhage. A preliminary report

 PDF 

 


  • Interpretacja zaburzeń kwasowo-zasadowych
   u chorych w oddziale intensywnej terapii.
   Czy tradycyjne podejście jest wystarczające?
   Interpretation of acid-base disorders in patients
   treated in Intensive Care Unit.
   Is the traditional approach sufficient?

 PDF 

 


  • Współczesne postępowanie w nadciśnieniu
   wewnątrzbrzusznym i zespole przedziału
   brzusznego u chorych w oddziale intensywnej
   terapii
   Current management of intraabdominal
   hypertension (IAH) and abdominal compartment
   syndrome (ACS) in critically ill patients

 PDF 

 


  • Ocena wpływu zastosowania czterech
   laryngoskopów na kąt odgięcia głowy podczas
   intubacji dotchawiczej – badanie na manekinach
   Evaluation of the influence of the four
   laryngoscopes on angle of the head extension
   during endotracheal intubation – a manikin study

 PDF 

 


  • Płeć a głębokość snu na podstawie indeksu
   bispektralnego (BIS) oraz słuchowych
   potencjałów wywołanych (AEP) w czasie
   znieczulenia ogólnego indukowanego wziewnie
   (VIMA) sewofluranem
   Gender versus depth of anaesthesia (BIS, AEP)
   during volatile induction and maintenance
   anaesthesia (VIMA) with sevoflurane

 PDF 

 


  • Podstawy elektrofizjologii serca –
   trzepotanie przedsionków
   Basics of cardiac electrophysiology
   – atrial flutter

 PDF 

 


  • Pooperacyjne nudności i wymioty u dzieci –
   czynniki ryzyka, profilaktyka, leczenie
   Postoperative nausea and vomiting in children –
   risk factors, prevention, treatment

 PDF 

 


  • Postrzeganie pracy lekarza anestezjologa przez
   pacjentów zakwalifikowanych do planowych
   zabiegów operacyjnych
   Patient’s perception of anaesthetist’s work

 PDF 

 


  • Przykłady pytań testowych do ćwiczeń przed egzaminem
   specjalizacyjnym z anestezjologii i intensywnej terapii

 PDF 

 


  • Zabaweczki

 PDF 

 


  • Śródoperacyjny powrót świadomości
   w czasie znieczulenia ogólnego jako problem
   współczesnej anestezjologii
   Awareness anaesthesia as a problem of modern
   anaesthesiology

 PDF 

 


  • Stany nagłe w cukrzycy – cukrzycowa
   kwasica ketonowa i zespół hiperglikemiczno-
   hipermolalny
   Diabetic emergencies – diabetic ketoacidosis
   and hyperosmolar-hyperglycaemic state

 PDF