• Słowo Wstępne

 PDF 

  


 • Agresja pacjentów zagrożeniem w pracy zespołów ratownictwa medycznego
  Patient aggression as a threat to the work of emergency teams

 PDF 

  


 • Wstrząs septyczny z niewydolnością wielonarządową w przebiegu inwazyjnej choroby pneumokokowej u pacjenta z asplenią – opis przypadku
  Septic shock with multiple organ dysfunction syndrome during invasive pneumococcal disease in asplenic patient – a case report

 PDF 

  


 • Centralny dostęp naczyniowy przy współistniejących anomaliach naczyniowych – opis przypadku
  Intravenous catheter at co-existing vascular anomalies – case report

 PDF 

  


 • Oksykodon w leczeniu bólu w przebiegu polineuropatii cukrzycowej – opis przypadku
  Use of oxycodone in the management of neurotic pain in diabetes – case report

 PDF  

 


 • Ostre niedokrwienie mózgu jako stan zagrożenia życia, wczesne postępowanie w fazie przedszpitalnej i wczesnoszpitalnej w oparciu o wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Amerykańskiego Stowarzyszenia Udaru
  Acute ischemia as a life-threatening condition, early management in the prehospital and early in-hospital phase according to the American Heart Association and American Stroke Association guidelines 

 PDF 

  


 • Jak stworzyć dobrze funkcjonującą antybiotykoterapię empiryczną Oddziału Intensywnej Terapii opartą na mapowaniu bakteriologicznym?
  How to create a well-functioning empirical antibiotic therapy ICU mapping based on bacteriological?

 PDF 

  


 • Diagnostyka laboratoryjna w medycynie ratunkowej – charakterystyka i możliwości
  Laboratory diagnostics in emergency medicine – characteristics and capabilities

 PDF 

  


 • Przeszkody związane z pacjentem w terapii bólu pooperacyjnego w praktyce pielęgniarskiej
  Patient-related obstacles  in the treatment of postoperative pain in nursing practice

 PDF 

  


 • Wprowadzenie algorytmu postępowania i kontaktu z rodziną pacjenta krytycznie chorego.
  Doświadczenia Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Krakowie
  Introduction of an algorithm for breaking bad news.
  The Department of Rescue Medicine and Multiorgan Trauma in Krakow experience

 PDF 

  


 • Zjawisko paniki i kontrolowanie reakcji tłumu
  Panic phenomenon and controlling of crowd reaction

 PDF 

  


 • Specyfika udzielania pierwszej pomocy medycznej w warunkach bojowych w środowisku taktycznym na bazie standardu TCCC.
  Część VI. Zestawy medyczne jako element wyposażenia medycznego i zabezpieczenia indywidualnego żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych
  The specificity of medical first aid injured in combat in a tactical environment based on TCCC’s standard.
  Part VI. Medical kits as part of the medical equipment and protection of individual soldiers of the Polish Armed Force

 PDF