2009/4

 

  • Analiza skuteczności, bezpieczeństwa i kosztów wdrożenia
   programu aktywności fizycznej u chorych geriatrycznych,
   kierowanych do leczenia szpitalnego – założenia projektu
   badawczego
   Efficacy, safety and cost-effectiveness analysis
   of the rehabilitation program introduced in hospitalized
   geriatric patients – assumptions of the research project

 PDF 

 


  • Cukrzyca u osób w wieku podeszłym w świetle nowych
   wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
   Diabetes mellitus in elderly according to new
   recommendations of Polish Diabetes Association

 PDF 

 


  • Cukrzycowa choroba nerek w wieku podeszłym
   Diabetic nephropathy in elderly

 PDF 

 


  • Prewencja udaru mózgu u osób starszych z migotaniem
   przedsionków. Co wybrać, warfarynę czy aspirynę?
   Wyniki badania BAFTA
   Stroke prevention in an elderly community population with
   atrial fibrillation. What choose, warfarin or aspirin?
   The BAFTA study results

 PDF 

 


  • Elektrokardiografia w schematach (część 3) – zaburzenia
   rytmu serca (częstoskurcze) i zespoły preekscytacji
   Electrocardiography in scheme (part 3) – cardiac rhythm
   disorders (tachycardias) and preexcitation syndromes

 PDF 

 


  • Preparaty złożone zawierające walsartan w świetle aktualnych
   badań klinicznych
   Valsartan based combined drugs – data from clinical trials

 PDF 

 


  • Skuteczność metoprololu XL w leczeniu omdleń
   wazowagalnych
   Metoprolol XL efficacy in the treatment of vasovagal
   syncope patients

 PDF 

 


  • Zastosowanie dożylnego podania esmololu w próbie
   pionizacyjnej
   Efficacy of esmolol in the vasovagal syncope diagnostics

 PDF