2015/3

  • Porównanie stanu funkcjonalnego i wybranych cech socjodemograficznych osób uczestniczących i nieuczestniczących w badaniu lekarskim – wyniki projektu PolSenior
   Comparison of the functional status and selected sociodemographic characteristics of participants and non-participants in a geriatric substudy of the PolSenior project

 PDF 

 


  • Ocena leczenia neurochirurgicznego chorych geriatrycznych z powodu silnych zespołów bólowych kręgosłupa na tle choroby zwyrodnieniowej i złamań kompresyjnych kręgów
   The evaluation of the neurosurgical treatment of geriatric patients suffering on back pain cause by degenerative spine disease and compression spine fractures

 PDF 

 


  • Analiza wybranych zachowań zdrowotnych osób po 65 roku życia ze stwierdzoną chorobą niedokrwienną serca
   Analysis of selected health behaviors of people over 65 years of age with diagnosed coronary heart disease

 PDF 

 


  • Udział w zajęciach Uniwersytetów Trzeciego Wieku a aktywny styl życia osób starszych
   Participation in the activities of Universities of the Third Age and an active lifestyle older people

 PDF 

 


  • Geriatryczny wskaźnik ryzyka niedożywienia u pacjentów przygotowywanych do zabiegu operacyjnego – badania wstępne
   Geriatric Nutritional Risk Index in patients prepared for surgical treatment – preliminary study

 PDF 

 


  • Zalecenia dotyczące spożycia białka dla pacjentów geriatrycznych z zespołem słabości
   Recommendations on protein intake for geriatric patients with frailty syndrome

 PDF 

 


  • Ujarzmianie starzenia: różnicowanie komórkowe i komórki macierzyste
   Aging subjugation: cellular differentiation and stem cells

 PDF 

 


  • Identyfikacja kondycji życiowej środowiska osób starszych
   Identification of the living conditions of elderly persons

 PDF 

 


  • Praktyczne wskazówki prawidłowego żywienia osób starszych
   Practical tips for healthy diet of seniors

 PDF 

 


  • Ćwiczenia mięśni dna miednicy w leczeniu pomenopauzalnego nietrzymania moczu – przegląd badań
   Pelvic floor muscle training in the treatment of postmenopausal urinary incontinence – a review of studies

 PDF 

 


  • Niedożywienie jako skutek chirurgicznego leczenia otyłości – opis przypadku
   Malnutrition as a result of surgical treatment of obesity – case report

 PDF