• Słowo Wstępne

 PDF 

 


 

  • Leki miejscowo znieczulające wczoraj i dziś
   Local anaesthetics past and present

    

 PDF 

 


 

  • Religie Świata a transplantacje Część 1. Poglądy kościołów chrześcijańskich na problematykę transplantacji narządów i tkanek
   Religions of the World and transplants Part 1. The views of the Christian churches on issues associated with transplantation of organs and tissue

 PDF 

 


  • Wpływ śródoperacyjnej analgezji nasiękowej na zużycie leków przeciwbólowych u pacjentów po operacjach alloplastycznych stawu biodrowego
   The influence of intraoperative local infiltration analgesia on consumption of analgesics in patients undergoing total hip replacement

    

 PDF 

 


  • Cardiac arrest following electrocution using unconventional CPR: a case study

 PDF 

 


  • Postępowanie anestezjologiczne do cholecystektomii w trybie pilnym u pacjenta obciążonego przebytym świeżym zawałem serca, leczonego angioplastyką naczyń wieńcowych z wszczepieniem stentu – opis przypadku
   Anaesthetic management for urgent cholecystectomy of patient after comorbid recent myocardial infarction treated by coronary angioplasty with stent implantation – a case report

 PDF 

 


  • Zastosowanie oksykodonu z naloksonem w terapii leczenia bólu i odwracaniu niekorzystnego wpływu opioidów na układ pokarmowy – opis przypadku
   The application of oxycodone with naloxone in the therapy of pain management and the reversal of side effects of opioids on the human digestive system – case report

 PDF 

 


  • Skale urazowe w chirurgii urazowej i traumatologii – przegląd, analiza przydatności klinicznej
   Trauma scoring systems in trauma surgery and traumatology – review of the clinical utility

 PDF 

 


  • Niedrgawkowy stan padaczkowy w intensywnej terapii: epidemiologia, diagnostyka i leczenie
   Nonconvulsive status epilepticus in the intensive care: emidemiology, diagnosis and treatment

 PDF 

 


  • Zapobieganie zakażeniom krwi związanym z utrzymaniem centralnych cewników naczyniowych – przegląd literatury
   Prevention of bloodstream infections associated with the maintenance of central vascular catheters – literature review

 PDF 

 


  • Chory z hipertermią w Oddziale Intensywnej Terapii – zakażenie, a może niepożądane działanie stosowanych leków?
   Ill with hyperthermia in the Intensive Care Unit – infection, and perhaps adverse effects of drugs?

 PDF 

 


  • Leki miejscowo znieczulające wczoraj i dziś
   Local anaesthetics past and present

 PDF