• Słowo Wstępne

 PDF 

 


 

  • Funkcjonalna przyszłość oddziałów intensywnej terapii – zakażenia i antybiotyki
   Functional future of intensive care – infections and antibiotics

 PDF 

 


  • Ocena skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania pregabaliny u chorych poddanych aloplastykom stawów kolanowych wykonanych w znieczuleniu podpajęczynówkowym bupiwakainą z morfiną
   Evaluation of efficacy and safety of pregabalin in patients who underwent total knee replacement performed under intrathecal anaesthesia with bupivacaine and morphine

 PDF 

 


  • Zróżnicowanie strategii radzenia sobie z nowotworem chorych w przebiegu wybranych nowotworów złośliwych
   Different strategies of managing neoplasia in the course of chosen cancers

 PDF 

 


  • Analiza interwencji medycznych przeprowadzonych podczas Festiwalu Muzycznego imienia Ryśka Riedla w latach 2009 i 2010
   Analysis of medical interventions performed during The Ryszard Riedel Festival in 2009/2010

 PDF 

 


  • Zespół serotoninowy jako powikłanie polifarmakoterapii u pacjenta z zaawansowaną chorobą nowotworową – opis przypadku
   Serotonin syndrome as a complication of polypharmacy in a patient with advanced cancer – a case report

 PDF 

 


  • A topographically oriented, simple and informative formula to describe a difficult airway: F.R.O.N.T

 PDF 

 


  • Obrzęk naczynioruchowy jako problem kliniczny w anestezjologii i intensywnej terapii
   Angioedema as a clinical problem in anaesthesia and intensive care

 PDF 

 


  • Postępowanie anestezjologiczne do wewnątrznaczyniowego protezowania tętniaka aorty brzusznej umiejscowionego poniżej tętnic nerkowych z użyciem stent-graftu
   Anaesthetic management in patients with abdominal aortic aneurysm (AAA) located beneath renal arteries having endovascular repair (EVAR) by stent-grafting

 PDF 

 


  • Wpływ pola elektromagnetycznego związanego z elektrokoagulacją na funkcje kardiologicznych urządzeń wszczepialnych i postępowanie okołooperacyjne
   The influence of electrocoagulation induced electromagnetic field on the function of cardiac implantable devices and the perioperative care

 PDF 

 


  • Podstawy elektrofizjologii serca – nawrotny częstoskurcz węzłowy
   Basics of cardiac electrophysiology – atrioventricular nodal reentry tachycardia

 PDF 


  • Aktualne zalecenia w pielęgnacji jamy ustnej u pacjentów zaintubowanych i wentylowanych mechanicznie – przegląd piśmiennictwa
   Current recommendations on oral care in intubated and mechanically ventilated patients

 PDF 


  • Porównanie wytycznych towarzystw anestezjologicznych postępowania w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych trudności w udrożnieniu dróg oddechowych
   A comparison of guidelines of societies of anaesthesiologists for management of unexpected difficult airway

 PDF 


  • Sprawozdanie z 32. Międzynarodowego Sympozjum Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej w Brukseli

 PDF