Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
 • Potrzeba bezpieczeństwa w zakresie opieki – usługi opiekuńcze œwiadczone w miejscu zamieszkania u osób po 60 roku życia w Polsce w latach 2015-2017 – stan obecny i perspektywy
  Marta Giezek, Vytautas Nekrošius, Paulina Zabielska, Marta Kożybska, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Beata Karakiewicz

PDF


 • Problem odwodnienia wśród osób starszych
  Daria Bieniek, Jakub Husejko, Monika Prylińska, Natalia Skierkowska, Filip Biernacki, Hanna Bednarek, Kornelia Kędziora-Kornatowska

PDF


 • Jakoœć życia, samoskutecznoœć a otrzymywane wsparcie społeczne kobiet – członkiń klubów seniora
  Monika Żaba, Maria Straś-Romanowska

PDF


 • Analiza wydolnoœci układu krążenia u pacjentów opieki długoterminowej domowej w latach 2008-2013 w województwie podlaskim
  Wiesława Mojsa

PDF


 • Ocena przyczyn, okolicznoœci i konsekwencji wypadków pacjentów przebywających w œrodowisku szpitalnym
  Magdalena Sylwia Kamińska, Karolina Bartnicka, Elżbieta Grochans, Maria Smalec, Barbara Burzyńska

PDF


 • Wybrane determinanty obciążenia opiekunów nieformalnych sprawujących opiekę nad osobami starszymi z deficytem sprawnoœci funkcjonalnej w warunkach domowych
  Agnieszka Bartoszek, Barbara Ślusarska, Katarzyna Kocka, Alina Deluga, Hanna Kachaniuk, Grzegorz Nowicki, Katarzyna Piasecka

PDF


 • Pacjent geriatryczny przed znieczuleniem i operacją – specyficzne problemy i podejœcie interdyscyplinarne w œwietle wytycznych
  Wojciech Romanik, Grzegorz Niewiński

PDF


 • Zaburzenie orientacji w czasie – charakterystyka i możliwoœci rehabilitacji u osób starszych
  Jagna Sobierajewicz, Monika Czaińska

PDF


 • Zastosowanie terapii z udziałem psa w opiece geriatrycznej
  Renata Bociarska, Halina Doroszkiewicz, Jolanta Lewko, Agnieszka Serafin

PDF


 • Mobilna rekreacja muzyczna dedykowana osobom w starszym wieku
  Michalina Radzińska, Maciej Kierył

PDF


 • Korzystny wpływ wysiłku fizycznego na układ sercowo-naczyniowy
  Małgorzata Mierzejewska, Marcin Grabowski

PDF

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERONTOLOGIA POLSKA, wydanie elektroniczne eISSN 1734-4581

Właścicielem czasopisma Gerontologia Polska jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Właścicielem witryny Gerontologia Polska jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/gerontologia przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 9 punktów
Index Copernicus 2016 – 62,63 (6,38) punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny