Dla Autorów

Drodzy Autorzy
W celu usprawnienia oraz ułatwienia komunikacji z redakcją oraz przekazywania prac do druku prosimy o zapoznanie się z regulaminem publikacji.
Wraz z przesyłanymi do publikacji pracami prosimy przesyłać list przewodni  oraz Deklarację Interesów.
Prace do publikacji wraz z wypełnionym listem przewodnim i deklaracją konfliktu interesów prosimy kierować pod adres:

Wydawnictwo Akademia Medycyny

Redakcja Gerontologii Polskiej
ul. Srebrna 16,
00-810 Warszawa

tel. +48 22 627 39 86,
tel./fax +48 22 654 36 67

redakcja@akademiamedycyny.pl

 

Dokumenty do pobrania
Regulamin publikacji
List przewodni
Deklaracja Interesów
Konflikt interesów

Jednocześnie ze złożeniem manuskryptu autorzy prac badawczych zobowiązani są do ujawnienia, jeżeli takie istnieją, wszelkich zobowiązań finansowych między autorami i firmą, której produkt ma istotne znaczenie w nadesłanej pracy lub firmą konkurencyjną. Informacje te nie będą ujawniane recenzentom i nie wpłyną na decyzje o opublikowaniu pracy. Po akceptacji manuskryptu do druku redakcja zwykle omówi z autorami formę, w jakiej informacje o źródłach finansowania powinny zostać udostępnione Czytelnikom. Redakcja Wydawnictwa Akademia Medycyny wymaga, by recenzenci, członkowie redakcji, ujawnili w liście do redaktora naczelnego wszelkie zobowiązania i okoliczności mogące wpłynąć niekorzystnie na proces wydawniczy manuskryptu podlegającego recenzji. List ten powinien zawierać oświadczenie o jakichkolwiek powiązaniach finansowych, o ile takie istnieją, z firmą produkującą lek będący przedmiotem publikacji. W tekście manuskryptu Autorzy powinni zawrzeć oświadczenie o braku konfliktu interesów oraz informację, że osoby objęte badaniami, w sposób świadomy wyraziły zgodę na uczestnictwo w tych badaniach. Ewentualne spory z Wydawcą dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i Autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym.

Zgodność z normami etycznymi

Redakcja przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej i oczekuje, że badania dotyczące ludzi zostały przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami. W przypadku badań z wykorzystaniem modeli zwierzęcych redakcja oczekuje przestrzegania zasad zawartych w Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education wydanych przez New York Academy of Sciences’ Adhoc Committee o­n Animal Research. Informację o przestrzeganiu zasad zawartych w wyżej wymienionych dokumentach należy zawrzeć w tekście manuskryptu. Wszystkie prace odnoszące się do ludzi lub zwierząt muszą być zaakceptowane przez odpowiednią lokalną Komisję Etyczną, co również należy zaznaczyć w tekście.

Publikowana Deklaracja Świadomej Zgody

Pacjenci mają prawo do prywatności, które nie powinno być naruszane bez ich świadomej zgody. Informacje personalne, włącznie z nazwiskami, inicjałami czy numerami pacjenta nie powinny być publikowane w opisach, na fotografiach czy rodowodach, chyba że informacje takie są nieodzowne dla celów naukowych, a pacjent (lub jego rodzic lub opiekun) wyrazi świadomą zgodę na publikację w formie pisemnej. Wyrażenie świadomej zgody w tym przypadku wymaga, aby pacjent, którego dane mają zostać ujawnione, otrzymał do wglądu pracę, która ma zostać opublikowana. Autorzy powinni wskazać Osoby, które służą im pomocą w pisaniu i ujawnić środki finansowania takiej pomocy.