Standardy etyki

STANDARDY ETYKI WYDAWNICZEJ

Wydawnictwo Akademia Medycyny dba o standardy etycznego postępowania w celu zapewnienia wysokiej jakości naukowej publikowanych prac oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom, takim jak plagiat, ghostwriting, guest authorship.

Podstawą działań Wydawnictwa Akademia Medycyny są najnowsze wytyczne światowe, stanowiące obecnie wzór najlepszych praktyk dla wydawców medycznych.

I. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTORÓW

 1. Autorzy są zobowiązani do przesłania wraz z monografią lub artykułem oświadczenia o oryginalności treści (praca nigdzie nieopublikowana). Wydawnictwo ma prawo zweryfikować oryginalność pracy przy użyciu programu antyplagiatowego.

 2. Autor jest zobowiązany podać informację o osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania pracy (w tym tekstu, zdjęć, grafik, wykresów, wykonanych badań itd.).

 3. Autor nie powinien podawać jako współautorów osób, które nie wniosły żadnego wkładu w publikację.

 4. Autorzy są proszeni o zadeklarowanie braku konfliktu interesów lub jego opisanie, w tym ujawnienie wszelkich finansowych i osobistych powiązań, które mogą być postrzegane jako mające wpływ na obiektywność przygotowanej pracy. (plik do pobrania)

 5. Jeśli monografia jest związana z badaniami finansowanymi z grantu lub ze środków innej instytucji niż jednostka zatrudniająca autora lub środkami stowarzyszenia, Autor jest zobowiązany podać tę informację wraz z numerem grantu.


II. PROCEDURA WYDAWNICZA

 1. Autor/Autorzy zgłaszają publikację do wydania w Wydawnictwie Akademia Medycyny
  w formie elektronicznej na adres
  redakcja@akademiamedycyny.pl wraz z uzasadnieniem wartości proponowanej do wydania monografii.

 2. Przesłane do oceny materiały powinny obejmować: tytuł pracy, spis treści, tekst pracy, zdjęcia, afiliację autorów, a także oświadczenie o: oryginalności treści (praca nigdzie nieopublikowana), integralności praw autorskich innych osób, braku konfliktu interesów lub jego opisanie.

 3. Wydawnictwo po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami, podejmują decyzję
  o odrzuceniu publikacji lub przyjęciu jej i przekazaniu do recenzowania naukowego.

 4. Przyjęcie publikacji do wydania przez Wydawnictwo oznacza:

  1. podpisanie umowy wydawniczej z Autorem/Autorami (umowa o dzieło lub umowa licencyjna),

  2. skierowanie publikacji do recenzji naukowych, bez ujawniania imion i nazwisk recenzentów Autorowi/Autorom publikacji,

  3. nadanie publikacji numeru ISBN,

  4. rozpoczęcie prac wydawniczych.

 5. Pełna treść publikacji naukowej jest poddawana procedurze minimum dwóch recenzji naukowych, wykonywanych przez uznanych ekspertów w danej dziedzinie. Szczegółowe zasady recenzowania prac zostały opisane w dziale Procedura recenzji monografii.

 6. Prace wydawnicze nad publikacją obejmują:

  1. opracowanie redakcyjne i techniczne tekstu,

  2. dwukrotną (lub więcej) korektę językową i techniczną,

  3. skład i łamanie, obróbkę zdjęć i wykresów,

  4. projekt okładki i stron redakcyjnych,

  5. przygotowanie PDF do druku i druk,

  6. wysyłkę egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek,

  7. działania promocyjne i marketingowe.

 7. W trakcie prac wydawniczych Koordynator prac wydawniczych konsultuje
  z Autorem/Autorami m.in. projekt okładki, projekt techniczny publikacji, wprowadzanie poprawek do tekstu itp.

 

PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).
2. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2152). 

Dokumenty do pobrania
Konflikt interesów
Zgłoszenie monografii