Dla Autorów

[cws-row cols=1 id=”cols1″][col span=12][cws-widget type=text title=””]
Drodzy Autorzy
W celu usprawnienia oraz ułatwienia komunikacji z redakcją oraz przekazywania prac do druku prosimy o zapoznanie się z regulaminem publikacji.
Wraz z przesyłanymi do publikacji pracami prosimy przesyłać list przewodni  oraz Deklarację Interesów.
Prace do publikacji wraz z wypełnionym listem przewodnim i deklaracją konfliktu interesów prosimy kierować pod adres:
Wydawnictwo Akademia Medycyny
Redakcja „Anestezjologii i Ratownictwa”
ul. Srebrna 16,
00-810 Warszawa
tel. +48 22 627 39 86
tel./fax +48 22 654 36 67
redakcja@akademiamedycyny.pl
Wszystkie artykuły przed opublikowaniem poddawane są podwójnej “ślepej recenzji”.
Lista recenzentów dostępna jest tutaj

 

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=2][col span=6][cws-widget type=text title=”Dokumenty do pobrania”]
Regulamin publikacji
List przewodni
Deklaracja konfliktu interesów
[/cws-widget][/col][col span=6][/col][/cws-row][cws-row cols=1][col span=12][cws-widget type=text title=”Konflikt interesów”]

Jednocześnie ze złożeniem manuskryptu autorzy prac badawczych zobowiązani są do ujawnienia, jeżeli takie istnieją, wszelkich zobowiązań finansowych między autorami i firmą, której produkt ma istotne znaczenie w nadesłanej pracy lub firmą konkurencyjną. Informacje te nie będą ujawniane recenzentom i nie wpłyną na decyzje o opublikowaniu pracy. Po akceptacji manuskryptu do druku redakcja zwykle omówi z autorami formę, w jakiej informacje o źródłach finansowania powinny zostać udostępnione Czytelnikom. Redakcja Wydawnictwa Akademia Medycyny wymaga, by recenzenci, członkowie redakcji, ujawnili w liście do redaktora naczelnego wszelkie zobowiązania i okoliczności mogące wpłynąć niekorzystnie na proces wydawniczy manuskryptu podlegającego recenzji. List ten powinien zawierać oświadczenie o jakichkolwiek powiązaniach finansowych, o ile takie istnieją, z firmą produkującą lek będący przedmiotem publikacji. W tekście manuskryptu Autorzy powinni zawrzeć oświadczenie o braku konfliktu interesów oraz informację, że osoby objęte badaniami, w sposób świadomy wyraziły zgodę na uczestnictwo w tych badaniach. Ewentualne spory z Wydawcą dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i Autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym.

[/cws-widget][cws-widget type=text title=”Zasady etyki i zgodność z normami etycznymi”]

Wydawnictwo Akademia Medycyny przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej i oczekuje, że badania dotyczące ludzi zostały przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami. W przypadku badań z wykorzystaniem modeli zwierzęcych redakcja oczekuje przestrzegania zasad zawartych w Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education wydanych przez New York Academy of Sciences’ Adhoc Committee on Animal Research. Informację o przestrzeganiu zasad zawartych w wyżej wymienionych dokumentach należy zawrzeć w tekście manuskryptu. Wszystkie prace odnoszące się do ludzi lub zwierząt muszą być zaakceptowane przez odpowiednią lokalną Komisję Etyczną, co również należy zaznaczyć w tekście. Wydawnictwo Akademia Medycyny, aby zapewnić wysoką jakość publikowanych w naszych czasopismach artykułów naukowych, przestrzega określonych zasad etycznych. W przypadku publikacji wieloautorskich wydawca wymaga wskazania afiliacji oraz procentu udziału pracy twórczej nad tekstem artykułu, w odniesieniu do każdego z autorów. Wydawca dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej (w szczególności Ghostwriting i Guest Authorship, wszystkie formy plagiatu, przywłaszczenie dorobku, wniosków końcowych); będą one ujawniane i zgłaszane właściwym instytucjom (w miejscu zatrudnienia autora, stowarzyszeniom naukowym oraz wydawniczym). „Podwójnie ślepe” recenzje gwarantują niezależność i brak konfliktu interesów w relacji recenzent – autor.

[/cws-widget][cws-widget type=text title=”Publikowana Deklaracja Świadomej Zgody”]

Pacjenci mają prawo do prywatności, które nie powinno być naruszane bez ich świadomej zgody. Informacje personalne, włącznie z nazwiskami, inicjałami czy numerami pacjenta nie powinny być publikowane w opisach, na fotografiach czy rodowodach, chyba że informacje takie są nieodzowne dla celów naukowych, a pacjent (lub jego rodzic lub opiekun) wyrazi świadomą zgodę na publikację w formie pisemnej. Wyrażenie świadomej zgody w tym przypadku wymaga, aby pacjent, którego dane mają zostać ujawnione, otrzymał do wglądu pracę, która ma zostać opublikowana. Autorzy powinni wskazać Osoby, które służą im pomocą w pisaniu i ujawnić środki finansowania takiej pomocy.

[/cws-widget][/col][/cws-row]