Regulamin publikacji

Regulamin ogłaszania prac w kwartalniku „Anestezjolologia i Ratownictwo”

Kwartalnik Anestezjologia i Ratownictwo publikuje prace dotyczące zagadnień anestezjologii i ratownictwa, a także szeroko rozumianego pogranicza, związanego również z innymi dyscyplinami naukowymi, w których uwzględniono aspekty diagnostyki, terapii oraz profilaktyki chorób.

Prace należy nadsyłać na adres Redakcji:

Wydawnictwo Akademia Medycyny
Redakcja „Anestezjologii i Ratownictwa”
ul. Srebrna 16,
00-810 Warszawa
redakcja@akademiamedycyny.pl

Przepisy redakcyjne:

 1. Do druku przyjmowane są prace w języku polskim lub angielskim.
 2. W kwartalniku zamieszczane są prace oryginalne oraz kazuistyczne rozszerzające wiedzę o etiologii, patofizjologii i leczeniu z zakresu anestezjologii, ratownictwa i pielęgniarstwa anestezjologicznego.
 3. Zamieszczane są także prace poglądowe, opracowania dla celów dydaktycznych, sprawozdania z konferencji naukowych, jak również komunikaty oraz listy do Redakcji, wywiady.
 4. Prace o charakterze doświadczalnym muszą być w zgodzie z wymogami Konferencji Helsińskiej. Autorzy muszą uzyskać pisemną zgodę osób badanych, po wcześniejszym poinformowaniu ich o przebiegu badań i o ewentualnych szkodliwościach z nich wynikających. Prace, których przedmiotem jest człowiek, mogą być wykonywane i publikowane tylko za zgodą Komisji Bioetycznej i nie mogą ujawniać ich danych osobowych bez załączenia ich pisemnej zgody.
 5. Nadesłanie pracy do druku jest jednoznaczne ze stwierdzeniem, że praca nie została zgłoszona do innego czasopisma.
 6. Data złożenia pracy w Redakcji, jak również data jej przyjęcia do druku, są umieszczone na początku drukowanej pracy.
 7. Prace są recenzowane poufnie i anonimowo (podwójna ślepa recenzja) przez niezależnych Recenzentów z grona ekspertów w danej dziedzinie.
 8. Redakcja zapoznaje Autorów z tekstem recenzji, bez ujawnienia nazwisk recenzentów.
 9. Recenzent może uznać pracę za:< br />- nadającą się do druku bez dokonania poprawek,
  – nadającą się do druku po dokonaniu poprawek według wskazówek Recenzenta, bez konieczności ponownej recenzji,
  – nadającą się do druku po dokonaniu poprawek według wskazówek Recenzenta i po ponownej recenzji pracy,
  – nie nadającą się do druku.
 10. Prace wymagające korekty zostaną niezwłocznie przesłane Autorom wraz z uwagami Recenzenta i Redakcji.
 11. W przypadku zakwalifikowania pracy do druku Autorzy zostaną o tym fakcie poinformowani e-mailowo lub telefonicznie.
 12. Korekty, w formie elektronicznej należy zwrócić w terminie do 7 od daty wysłania z Redakcji. W wyjątkowych wypadkach Redakcja może przedłużyć termin zwrotu korekty po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z jej przedstawicielem.
 13. Prace niezakwalifikowane do druku zostaną przez Redakcję zniszczone.
 14. Redakcja Naukowa zastrzega sobie prawo do dokonywania koniecznych poprawek i skrótów bez porozumienia z Autorami.
 15. Prace zgłaszane do druku należy przesłać w formie elektronicznej (e-mail) oraz w przypadku prac z rycinami, zdjęciami i dużą liczbą wykresów w 1 egzemplarzu maszynopisu w formacie A4, na kartkach jednostronnie zadrukowanych (czcionka Times New Roman, 12 pkt, bez adiustacji). Na marginesach należy zaznaczyć proponowane miejsca umieszczenia rycin, tabel oraz fotografii. Nowe akapity należy pisać z wcięciem na 2 uderzenia.
 16. Objętość prac oryginalnych nie może przekraczać 10 stron, 12 stron dla poglądowych i 8 stron dla prac kazuistycznych. Na jednej stronie nie można umieścić więcej niż 4100 znaków wraz ze spacjami.
 17. Wersja elektroniczna pracy powinna być dostarczona e-mailem. Tekst na nośniku elektronicznym musi być zgodny z wydrukiem. Materiał ilustracyjny należy przygotować w formacie TIFF dla materiałów zdjęciowych i skanowanych, a dla grafiki wektorowej w programach Corel Draw do wersji 10 lub Adobe Ilustrator do wersji 10, dla wykresów i diagramów MS Excel lub Word. W każdym przypadku należy dołączyć czytelne wydruki komputerowe rysunków.
 18. Każdy nośnik elektroniczny powinien być opisany nazwiskiem, tytułem pracy, nazwą pliku oraz adresem korespondencyjnym.
 19. Tekst oraz materiał ilustracyjny powinny być zapisane w oddzielnych plikach np. nazwa-tekst.doc, nazwa-tabela.doc.
 20. Jeżeli jest używany program kompresujący, należy dołączyć go także na stosowanym przez Autora nośniku elektronicznym.
 21. Obowiązkowy układ pracy:
  Strona tytułowa:

  • tytuł artykułu w języku polskim i angielskim,
  • imiona i nazwiska Autorów,
  • pełna nazwa instytucji,
  • słowa kluczowe w języku polskim/angielskim (do 6 słów),
  • pełny adres korespondencyjny jednego z Autorów,
  • streszczenie pracy w języku polskim (200-250 słów w przypadku prac oryginalnych oraz 100-150 w przypadku prac poglądowych i opisów przypadków klinicznych; struktura jak w tekście głównym),
  • streszczenie pracy w języku angielskim (200-250 słów w przypadku prac oryginalnych oraz 100-150 w przypadku prac poglądowych oraz opisów przypadków klinicznych; struktura jak w tekście głównym),
  • należy wyszczególnić wszystkie źródła finansowania wykonanej pracy naukowej.

  Układ tekstu głównego (w przyjętym układzie dla prac oryginalnych):

  • wstęp,
  • cel pracy,
  • materiał i metody,
  • wyniki,
  • omówienie,
  • wnioski,
  • podziękowania,
  • spis piśmiennictwa.
 22. Ryciny, tabele, wykresy i fotografie do włączenia w tekst należy nadsyłać oddzielnie, poza tekstem, w którym muszą być zacytowane. Wszystkie powinny być ponumerowane zgodnie z kolejnością występowania w pracy i opisane w języku polskim i angielskim.
 23. Spis piśmiennictwa powinien ograniczyć się do niezbędnych pozycji cytowanych w pracy, w przypadku prac oryginalnych do 20, a poglądowych do 40 pozycji. Piśmiennictwo należy przytoczyć w kolejności cytowań w tekście.
 24. Każdą publikację podaje się w tekście za pomocą cyfry arabskiej w nawiasie kwadratowym.
 25. Cytowanie w spisie piśmiennictwa powinno mieć następujący układ: nazwiska autorów z inicjałami imion, oddzielone przecinkami, zakończone kropką, tytuł artykułu lub książki, kropka, nazwa czasopisma przytoczona w skrócie wg Index Medicum (lub tytuł rozdziału z książki), rok, średnik, tom, dwukropek, spacja, pierwsza i ostatnia strona (dla książki: tytuł rozdziału, kropka, W: nazwiska redaktorów (red.), kropka, tytuł książki, kropka, miejscowość, dwukropek, wydawca, średnik, rok wydania, kropka lub – w przypadku wybranych stron – dwukropek, spacja, pierwsza i ostatnia strona). Jeśli liczba autorów cytowanej pracy przekracza sześć osób, to pozostałych należy zaznaczyć skrótem: „i wsp.”, np.: 1. Wójcicki J, Wojciechowski G, Wójcicki M, Kostyrka R, Sterna R, Gawronska-Szklarz B i wsp. Pharmacokinetics of propranolol and atenolol in patients after partial gastric resection: a comparative study. Eur J Clin Pharmacol 2000; 56: 75-9. 2. Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties of invading microorganism. In: Sodeman WA Jr, Sodeman WA (red.). Pathologic Physiology: Mechanism of Disease. Philadelphia: WB Saunders; 1974: 457-72. Dopuszcza się również cytowania ze źródeł elektronicznych.
 26. Praca powinna być zredagowana możliwie krótko, bez zarzutu pod względem stylistycznym, zgodnie z obowiązującą pisownią.
 27. Należy używać międzynarodowych (zgodnie z zasadami polszczyzny) nazw leków. Dopuszcza się podawanie nazw handlowych w nawiasach.
 28. Skróty powinny być wyjaśnione w tekście w miejscu, w którym się pojawiają po raz pierwszy.
 29. Wraz z pracą należy złożyć Deklarację Konfliktu Interesów oraz List Przewodni z oświadczeniem Autorów, że praca nie została i nie zostanie złożona do druku w innym czasopiśmie oraz że nie zachodzą zjawiska: guest authorship i ghostwriting.
 30. Autorzy otrzymują bezpłatnie 1 egzemplarz czasopisma z wydrukowanym artykułem.
 31. Nie przewiduje się honorariów autorskich, za wyjątkiem prac zamówionych przez Redakcję.
 32. Prawa autorskie:
  Maszynopis zakwalifikowany do druku w kwartalniku staje się własnością czasopisma „Anestezjologia i Ratownictwo”. Wydawca nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do wydrukowanych prac (w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych-CD i innych oraz w Internecie). Bez zgody wydawcy dopuszcza się jedynie drukowanie streszczeń.
 33. Redakcja „Anestezjologii i Ratownictwa” posiada własną stronę internetową, na której zamieszczamy streszczenia drukowanych prac, ich pełne teksty, jak również istotne wiadomości: www.anestezjologiairatownictwo.pl