2013/1

 

  • Optimization and validation of a high-performance liquid chromatography method for the determination of tramadol  hydrochloride in rabbit plasma

 PDF 

 


  • Zrónicowanie wizerunku apteki i aptekarza w miastach o odmiennej strukturze demograficznej badanie pilotażowe
   The diversity of patients’ perceptions of the pharmacy and the pharmacist in cities with different demographic structure – pilot study

 PDF 

 


  • Efekt hipoglikemiczny sunitynibu
   Hypoglycaemic effect of sunitinib

 PDF 

 


  • Leki przeciwhistaminowe w ciąży
   Antihistamins in pregnancy

 PDF 

 


  • Zmienność odpowiedzi na leczenie klopidogrelem u chorych na cukrzycę
   Variability of response to clopidogrel treatment in patients with diabetes

 PDF 

 


  • Skórne działania niepożądane drobnocząsteczkowych inhibitorów kinazy tyrozynowej receptora naskórkowego czynnika wzrostu EGFR (ang. epidermal growth factor receptor)
   Cutaneous toxicity of small-molecular EGFR inhibitors

 PDF 

 


  • Ciężki przebieg zespołu Stevens-Johnsona, pierwotnie rozpoznanego jako ospa wietrzna – opis przypadku
   Severe course of Stevens-Johnson syndrome initially diagnosed as chickenpox – a case report

 PDF