2013/3

  • The stability of vincristine sulphate (Teva) in concentrate and diluted with 0.9% sodium chloride

 PDF 

 


  • Analiza interakcji warfaryny i wynikających z nich trudności terapeutycznych w terapii przeciwzakrzepowej pacjentów Pleszewskiego Centrum Medycznego
   Warfarin interaction analysis and subsequent therapeutical difficulties in anticoagulant therapy of Pleszewskie Centrum Medyczne patients

 PDF 

 


  • Worykonazol – bezpieczeństwo stosowania oraz wskazania do terapii monitorowanej
   Voriconazole – safety and indications to therapeutic drug monitoring

 PDF 

 


  • Mechanizmy powstawania bólu
   The mechanisms of pain

 PDF 

 


  • Ochrona przed dymem tytoniowym – preparaty kosmetyczne z glonów
   Protection against tobacco smoke – cosmetic preparations from algae

 PDF 

 


  • Porównanie farmakokinetyki i farmakodynamiki mykofenolanu mofetylu i soli sodowej kwasu mykofenolowego u chorych po transplantacji nerki
   The comparison of pharmacokinetics and pharmacodynamics of mycophenolate mofetil and mycophenolate sodium in renal transplant recipients

 PDF 

 


  • Pozahipoglikemiczne efekty metforminy – perspektywy kliniczne
   Effects of metformin – clinical perspectives

 PDF 

 


  • Ranolazyna – nowy lek stosowany w chorobie niedokrwiennej i zaburzeniach rytmu serca
   Ranolazine – new drug used in coronary artery disease and arrhythmias

 PDF