2014/3

  • Stosowanie hormonalnej antykoncepcji a palenie tytoniu
   Hormonal contraception and smoking

 PDF 

 


  • Analiza przydatności wskaźników nieklasycznych w ocenie insulinooporności obwodowej wśród osób chorych na cukrzycę typu 2 leczonych statynami
   The analysis of usefulness of novel indexes in estimation of peripheral insulin resistance among obese type 2 diabetic patients treated with statins

 PDF 

 


  • Wpływ długoterminowej terapii orlistatem na masę ciała, ciśnienie tętnicze krwi oraz wybrane parametry biochemiczne krwi osób otyłych
   The influence of long-term on body mass, blood pressure and selected biochemical parameters in obese people

 PDF 

 


  • Wpływ tramadolu na procesy pamięci
   The effect of tramadol on memory processes

 PDF 

 


  • Opieka farmaceutyczna w geriatrii – założenia programu
   Pharmaceutical care in geriatrics – assumptions of the project

 PDF 

 


  • Organizacja systemów kategorii dostępności produktów leczniczych w wybranych krajach, ze szczegółowym omówieniem leków OTC na przykładzie Wielkiej Brytanii
   The organization of the classification for supply of medicinal products in selected countries with the detailed overview of Great Britain

 PDF 

 


  • Zwiększona aktywność aminotransferaz po statynie – opis przypadku
   Increased aminotransferases activity after statin – a case report

 PDF