2016/01

Najnowsze wydanie
  • Gotowość studentów farmacji do podjęcia edukacji interprofesjonalnej
   Magdalena Cerbin-Koczorowska, Patrycja Kant, Michał Michalak, Agnieszka Skowron
   Wstęp. Edukacja interpersonalna (ang. interprofessional education, IPE) uważana jest za podstawowe narzędzie służące nawiązywaniu efektywnej współpracy pomiędzy pracownikami służby zdrowia. Celem badania było scharakteryzowanie gotowości studentów farmacji do podjęcia nauki w ramach edukacji interprofesjonalnej (ang. Readiness for Interprofessional Learning Scale; RIPLS). Materiał i metody. Respondenci odnosili się do 19 sformułowań opatrzonych pięciostopniową skalą Likerta. Dane pozyskano od 436 studentów (5,78% populacji ogólnej). Do określenia istotności statystycznej zaobserwowanych różnic wykorzystano nieparametryczne testy U Manna-Whitneya i Kruskala-Wallisa z testami post-hoc Dunna przy p < 0.05. Wyniki. Najwyższe wartości wskaźnika RIPLS odnotowano wśród studentów kolejno 5 i 4 roku (odpowiednio 71,26 ± 8,38 i 70,79 ± 8,81). Wartości RIPLS były istotnie wyższe w populacji kobiet (p = 0,0054). Wartości pozostałych wskaźników świadczą o wysokiej świadomości studentów ostatnich lat w zakresie roli pełnionej przez farmaceutę w zespole medycznym oraz korzystnym dla nawiązania współpracy stosunku pomiędzy poziomem pozytywnej i negatywnej tożsamości zawodowej. Zasadne wydaje się tym samym rozważenie możliwości wprowadzenia rozwiązań opartych na IPE do szkolenia podyplomowego.Słowa kluczowe: edukacja interprofesjonalna, studenci farmacji, relacje zawodowe

 PDF 


  • Levofloxacin – its practical application in the treatment and pharmacokinetics
   Andrzej Czyrski, Katarzyna Kondys
   Levofloxacin is a third generation of fluoroquinolones representative. It is characterized by a wide spectrum of bactericidal activity. Due to its properties it can be applicated in community acquired pneumonia and tuberculosis treatment. In case of tuberculosis is a second line drug often combined with other antituberculotic drugs. In Helicobatcer pylori eradication it can be combined with two or three other drugs when other therapies fail (so called triple therapy or quadruple therapy respectively). Due to its high concentration in urine it can be applied in urinary tract infections. It premeats well to prostatic tissue and it is first line drug used in prostatitis. The pharmacokinetics of levofloxacin is described by two-compartment model. It is absorbed after oral administration and it permeats tissues very well. The elimination of levofloxacin is age-dependant process. Levofloxacin is also glycoprotein-P inhibiting agent and it may lead to the increase of the blood levels of other drugs. Levofloxacin is a quite safe drug however man should be aware in treatment of elderly patients.
   Keywords: pharmacokinetics, tuberculosis, Helicobacter pylori, levofloxacin, community acquired pneumonia

 PDF 


  • Dieta jako uzupełnienie leczenia trądziku pospolitego (Acne vulgaris)
   Część I. Witaminy i minerały
   Jolanta Dawidziak, Monika Balcerkiewicz
   Trądzik pospolity (Acne vulgaris) jest powszechnie występującą, przewlekłą chorobą zapalną skóry. Na jego rozwój wpływ mają czynniki genetyczne, aktywność androgenna, rozwój bakterii Propionibacterium acnes, nadmierne wydzielanie łoju, rogowacenie skóry oraz niektóre substancje lecznicze i kosmetyki. Trądzik najczęściej dotyka młodzież nastoletnią, co związane jest ze zwiększoną w tym okresie aktywnością hormonalną. W jego zwalczaniu niezwykle istotna wydaje się być właściwie dobrana farmakoterapia (antybiotyki, retinoidy lub nadtlenek benzoilu), ale nie bez znaczenia jest również właściwa pielęgnacja skóry oraz odżywianie. Dieta osób chorych na trądzik powinna być prawidłowo zbilansowana oraz dostarczać wszystkich niezbędnych składników odżywczych, mineralnych (w szczególności cynku, selenu, krzemu i siarki) i witamin (szczególnie witaminy C, A, D i witamin z grupy B). Wówczas może stanowić doskonałe uzupełnienie procesu leczenia trądziku pospolitego.
   Słowa kluczowe: trądzik pospolity, dieta, witamina D, witamina A, cynk, selen, krzem

 

 PDF 


  • Samoocena jakości życia i poczucie koherencji osób z rozpoznaniem obturacyjnego bezdechu sennego
   Krystyna Kurowska, Ewa Jasińska
   Wstęp. Założenia koncepcji poczucia koherencji wskazują na istnienie zasobów odpornościowych umożliwiających człowiekowi mobilizację do walki z chorobą lub utrzymanie optymalnego stanu zdrowia. Wysoki poziom jakości życia połączony z dużymi zasobami umożliwia akceptację choroby oraz zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia leczenia. Cel. Określenie związku pomiędzy poziomem poczucia koherencji a jakością życia jako wyznacznika w utrzymaniu optymalnego stanu zdrowia u osób z rozpoznanym obturacyjnym bezdechem sennym. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 100 pacjentów diagnozowanych i leczonych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, w Pracowni Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu. Wykorzystano Kwestionariusz Orientacji Życiowej SOC-29 oraz Kwestionariusz FOSQ Functional Outcomes of Sleep Questionnaire w polskiej wersji językowej. Wyniki. Osoby z obturacyjnym bezdechem sennym różniły się pomiędzy sobą poziomem zrozumiałości. Zauważalny był niski poziom poczucia koherencji, przy wysokim poziomie jakości życia badanych. Poziom poczucia koherencji był związany z poziomem jakości życia w sposób przeciętny, im wyższy poziom poczucia koherencji, tym wyższa jakość życia badanych. Wnioski. Otrzymane wyniki mogą wskazywać na konieczność częstszej kontroli wśród osób leczonych z powodu obturacyjnego bezdechu sennego, ponieważ w trakcie terapii poziom jakości życia może się zmieniać. Wyższy poziom jakości życia może ułatwiać kontakt z chorym oraz zmniejszać ryzyko wystąpienia powikłań choroby.
   Słowa kluczowe: poczucie koherencji (SOC), jakość życia, obturacyjny bezdech senny

 PDF 


  • Hamowanie glukuronidacji przez inhibitory kinazy tyrozynowej przyczyną interakcji międzylekowych
   Joanna Porażka
   Glukuronidacja jest procesem II fazy metabolizmu leków odpowiadającym za biotransformację dużej części substancji leczniczych. Inhibitory tej reakcji zaburzają metabolizm, co może skutkować jego przesunięciem w kierunku innego szlaku metabolicznego. Hamujący wpływ na UDP-glukuronylotransferazy wykazują m.in. stosowane w terapii przeciwnowotworowej inhibitory kinaz tyrozynowych. Liczne leki przyjmowane przez pacjentów onkologicznych oraz towarzyszące chorobie wyniszczenie organizmu czynią tą grupę chorych szczególnie narażoną na wystąpienie interakcji międzylekowych. W artykule został opisany wpływ wybranych inhibitorów kinazy tyrozynowej na glukuronidację innych leków.
   Słowa kluczowe: hamowanie glukuronidacji, inhibitory kinazy tyrozynowej, interakcje

 PDF 


  • Organizacja i finansowanie systemów ochrony zdrowia w Polsce i Niemczech w kontekście polityki lekowej – analiza porównawcza
   Urszula Religioni, Magdalena Mińko, Bożena Walewska-Zielecka, Steffen Amann
   System zdrowotny w Niemczech oceniany jest jako jeden z najlepszych w Europie. Różnice w poziomach funkcjonowania systemów zdrowotnych w Polsce i w Niemczech przedstawiają wskaźniki stanu zdrowia populacji, takie jak średnia oczekiwana długość życia, współczynniki chorobowości czy przeżywalności chorych cierpiących na nowotwory, a także procent Produktu Krajowego Brutto, który przeznaczany jest na ochronę zdrowia. Celem artykułu jest porównanie organizacji systemów ochrony zdrowia w Polsce i Niemczech, z uwzględnieniem dostępu pacjentów do refundowanych produktów leczniczych. W artykule scharakteryzowano historię rozwoju obu systemów, zasady finansowania i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, a także strukturę wydatków na poszczególne obszary ochrony zdrowia.
   Słowa kluczowe: system ochrony zdrowia w Polsce, system ochrony zdrowia w Niemczech, refundacja leków

 PDF 


  • Opieka farmaceutyczna w astmie
   Edyta Szałek
   Celem opieki farmaceutycznej nad pacjentem z astmą jest nadzór nad bezpieczeństwem terapii w oparciu o dobrze przeprowadzony wywiad z chorym. Ponieważ astma jest chorobą przewlekłą i wymaga często bardzo złożonego leczenia, podstawową rolą farmaceuty jest udzielenie porady co do prawidłowego sposobu przyjmowania leków kontrolujących chorobę oraz stosowanych doraźnie. Pacjent w aptece powinien otrzymać informacje dotyczące konieczności przestrzegania zaleceń lekarskich, działania poszczególnych leków, rozpoznawania i zapobiegania ich efektom niepożądanym. Bardzo ważna jest także rola farmaceuty w stymulowaniu pacjenta do prowadzenia samokontroli i działań profilaktycznych w astmie.
   Słowa kluczowe: astma, opieka farmaceutyczna

 PDF