2008/2

 

  • Agresywne leczenie hipercholesterolemii za pomocą
   ezetimibu i simwastatyny – doświadczenia własne
   Aggressive treatment of the hypercholesterolemia
   with ezetimibe and simvastatin

 PDF 

 


  • Czy witamina D zapobiega przedwczesnemu starzeniu
   i rozwojowi chorób wieku podeszłego?
   Does vitamin D influence on chronic illnesses development
   and premature aging?

 PDF 

 


  • Badanie HYVET – mocne dowody na korzyści leczenia
   nadciśnienia tętniczego w grupie osób po 80 roku życia
   The HYVET trial – strong evidence for benefits of hypotensive
   therapy in elderly people over 80 years old

 PDF 

 


  • Efekt kardioprotekcyjny kwasów omega-3
   Cardioprotective effect of the omega-3 free fatty acid

 PDF 

 


  • Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS – częstoskurcze
   przedsionkowo-komorowe
   Narrow QRS tachycardias – atrioventricular tachycardias

 PDF 

 


  • Etiologia i leczenie zaburzeń wzwodu prącia
   Erectile dysfunction – diagnosis and treatment

 PDF 

 


  • Niespecyficzność objawów klinicznych towarzyszących
   wysokim stężeniom digoksyny u starszych chorych
   hospitalizowanych w oddziale geriatrycznym
   Nonspecific manifestation of digoxin overdose in elderly
   subjects hospitalized in geriatric ward

 PDF 

 


  • Nowotwór żołądka u chorego z nietypowymi dolegliwościami
   Gastric cancer in patient with atypical symptoms

 PDF 

 


  • Przewlekła obturacyjna choroba płuc u osób starszych
   Chronic Obstructive Pulmonary disease in elderly

 PDF 

 


  • Otyłość i niska aktywność ruchowa jako ważne czynniki
   determinujące jakość życia osób starszych
   Obesity and low physical activity as important factors
   determining quality of life of elderly people

 PDF 

 


  • O współpracy lekarza anestezjologa, ginekologa i pierwszego
   kontaktu
   Cooperation between anesthesiologists, gynecologists and
   family physicians

 PDF 

 


  • Preparaty złożone z zastosowaniem blokerów kanału
   wapniowego i konwertazy angiotensyny / blokera receptora
   angiotensynowego w świetle aktualnych danych klinicznych
   Combined calcium and angiotensin blockers drugs used
   in hypertension therapy in context of actual data
   from clinical trials

 PDF 

 


  • Starzenie się układu pokarmowego
   Część I: Zaburzenia motoryki
   Ageing of the gastrointestinal system
   Part I: motility disorders

 PDF 

 


  • Telmisartan równie skuteczny jak ramipril w populacji
   chorych z wysokim ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych
   – wyniki badania ONTARGET
   Telmisartan is as effective as ramipril in patients at high risk
   for cardiovascular events – ONTARGET trial results

 PDF 

 


  • Kliniczne zastosowanie warfaryny w kardiologii
   Clinical use of warfarin in the cardiology

 PDF