2008/3

 

  • Wpływ częstości rytmu serca na powikłania
   sercowo-naczyniowe – implikacje kliniczne w świetle wyników
   badania BEAUTIFUL
   Influence of heart rate on cardiovascular complications –
   clinical implications of the results of the BEAUTIFUL study

 PDF 

 


  • Badanie ACCOMPLISH – terapia skojarzona bez leku
   diuretycznego
   ACCOMPLISH Trial – combined theraphy without
   diuretic drug

 PDF 

 


  • Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS – zespoły
   preekscytacji
   Narrow QRS tachycardias – preexcitation syndromes

 PDF 

 


  • Korzystna rola rehabilitacji kardiologicznej u chorego
   z zaawansowaną niewydolnością serca i po zabiegu
   chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego
   The benefitial role of cardiological rehabilitation in patient
   with advanced heart failure and after surgical
   revascularization of the heart

 PDF 

 


  • Ocena ryzyka okołooperacyjnego u chorych
   zakwalifikowanych do planowego zabiegu chirurgicznego
   Evaluation of perioperative risk in the elective surgical patient

 PDF 

 


  • Otępienie u osób w wieku starszym
   Dementia in the elderly

 PDF 

 


  • Połączenie perindopril-indapamid w terapii hipotensyjnej
   w świetle aktualnych danych z prób klinicznych
   Perindorpil-indapamid combined drugs used in hypertension
   therapy in clinical trials

 PDF 

 


  • Polimialgia reumatyczna – przypadek kliniczny
   Polymyalgia rheumatica – case report

 PDF 

 


  • Starzenie się układu pokarmowego
   Część II: Zaburzenia funkcji wydzielniczych, trawienia
   i wchłaniania
   Ageing of the gastrointestinal system
   Part II: Disturbances in secretory functions, digestion
   and absorption

 PDF 

 


  • Plejotropowe działanie statyn w leczeniu chorego z zespołem
   metabolicznym
   Statin use in the treatment of metabolic patient

 PDF 

 


  • Zaćma (cataracta)
   Cataract

 PDF 

 


  • Zapalenie gruczołu krokowego
   Bacterial and nonbacterial prostatitis

 PDF