2008/4

 

  • Analiza potencjalnych błędów farmakoterapii geriatrycznej
   w oparciu o kryteria Beers’a u chorych wypisywanych
   do domu po hospitalizacjach z przyczyn internistycznych
   Część I: Leki, których stosowanie jest potencjalnie
   niewłaściwe u starszych chorych bez względu na sytuację
   kliniczną
   Potential inappropriateness of geriatric pharmacotherapy
   based on Beers criteria in patients hospitalized due
   to somatic problems
   Part I: Potentially inappropriate medications independent
   of diagnoses or conditions

 PDF 

 


  • Działania niepożądane leków hipotensyjnych zarejestrowane
   przez Regionalny Ośrodek Monitorowania Działań
   Niepożądanych Leków w Poznaniu
   Adverse effects of antihypertensive drugs registered
   by the Poznan Regional Center for Monitoring
   the Adverse Events of Drug

 PDF 

 


  • Badanie JUPITER – czyżby odkryto nowy księżyc Jowisza?
   JUPITER trial – has another Jupiter’s moon been discovered?

 PDF 

 


  • Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS – bez widocznych
   załamków P
   Narrow QRS tachycardias – non visible P wave tachycardia

 PDF 

 


  • Farmakoterapia łagodnego rozrostu stercza – leki oryginalne
   a odtwórcze
   Benign prostate hyperplasia – original and generic drugs

 PDF 

 


  • Hipotonia ortostatyczna u osób w wieku podeszłym –
   rozpoznawanie i leczenie
   Orthostatic hypotension in the elderly –
   diagnosis and treatment

 PDF 

 


  • Konsekwencje przewlekłego stosowania niesteroidowych
   leków przeciwzapalnych – przypadek kliniczny
   The efect of chronic usaged of non-steroidal
   anti-inflammatory drugs – case report

 PDF 

 


  • Leczenie migotania przedsionków u osób w podeszłym wieku
   Treatment of the atrial fibrilation in the elderly

 PDF 

 


  • Leczenie nadciśnienia tętniczego po udarze mózgu
   Antihypertensive treatment in post-stroke patients

 PDF 

 


  • Morfologiczne podstawy przewodzenia wstecznego
   u chorych ze stałą komorową (VVI) stymulacją serca
   Morphology of the retrograde conduction in patients
   with the permanent pacemaker therapy

 PDF 

 


  • Odmienności znieczulenia regionalnego u pacjentów
   w podeszłym wieku
   Dissimilarities of regional anesthesia in the elderly

 PDF 

 


  • Pacjenci długowieczni w oddziale chorób wewnętrznych
   Long-lived patients in internal ward

 PDF