2009/2

 

  • Analiza potencjalnych błędów farmakoterapii geriatrycznej
   w oparciu o kryteria Beers’a u chorych wypisywanych
   do domu po hospitalizacjach z przyczyn internistycznych.
   Część II: leki, których stosowanie jest potencjalnie
   niewłaściwe w konkretnych sytuacjach klinicznych
   Potential inappropriateness of geriatric pharmacotherapy
   based on Beers criteria in patients hospitalized due
   to somatic problems. Part II: potentially inappropriate
   medications independent of diagnoses or conditions

 PDF 

 


  • Rzymska bogini świtu a efekt stosowania rosuwastatyny
   u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek poddawanych
   przewlekłej hemodializie – wyniki badania AURORA
   Roman goddess of the dawn and the effect of rosuvastatin
   in subjects with end-stage renal disease on chronic
   haemodialysis – the results of the AURORA study

 PDF 

 


  • Elektrokardiografia w schematach (część 1) – podstawowe
   zasady analizy
   Elektrocardiography in scheme (part 1) – basic steps
   of the analysis

 PDF 

 


  • Koszty leczenia osób w wieku podeszłym chorych
   na cukrzycę
   Therapy costs of the old age diabetic patients

 PDF 

 


  • Leczenie hormonalne chorych na raka gruczołu krokowego
   Hormonal treatment of the prostate cancer patients

 PDF 

 


  • Metody unikania jatropatogenii na przykładzie leków
   stosowanych w chorobach układu sercowo-naczyniowego
   How to avoid iatrogenic syndromes in subjects treated
   with cardiovascular drugs?

 PDF 

 


  • Nietrzymanie moczu – leczenie
   Urinary incontinence – treatment

 PDF