2010/1

 

  • 10-letnie przeżycie pacjenta z postacią ograniczoną raka
   drobnokomórkowego płuc – opis przypadku
   10-year survival in patient with limited disease small cell lung
   carcinoma – a case study

 PDF 


  • Niesprawność funkcjonalna w umiarkowanym otępieniu
   w przebiegu choroby Alzheimera
   Functional disability in subjects with moderate dementia
   caused by Alzheimer’s disease

 PDF 


  • Astma oskrzelowa u osób w podeszłym wieku
   Asthma bronchiale in elderly

 PDF 


  • Czy stosowanie inhibitorów pompy protonowej z
   klopidogrelem jest bezpieczne i co robić w praktyce?
   Is it safe to use proton pump inhibitors with clopidogrel?
   What to do in practice?

 PDF 


  • Zastosowanie wysoce selektywnego beta-adrenolityku
   III generacji w leczeniu niewydolności serca u osób w wieku
   podeszłym – wyniki badania SENIORS
   Therapy with highly selective beta-adrenolytic drug of the
   third generation in elderly with heart failure – the results
   of the SENIORS study

 PDF 


  • Elektrokardiografia w schematach (część 4) –
   ostre zespoły wieńcowe
   Electrocardiography in scheme (part 4) –
   acute coronary syndromes

 PDF 


  • Nowa klasyfikacja leków w zależności od ich przydatności
   dla chorych starszych. Czy rzeczywiście realna alternatywa
   wobec kryteriów Beers’a?
   New drug classification: fit for the aged. Is it really
   an alternative for Beers criteria?

 PDF 


  • Praca w Stacji Dializ z perspektywy doświadczenia
   pielęgniarki anestezjologicznej
   The work in Dialysis Station experiment of perspective
   anesthetist’s nurse

 PDF 


  • Simwastatyna w prewencji powikłań sercowo-naczyniowych
   u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca
   Simvastatin in prevention of cardiovascular complications
   in subjects with ischaemic heart disease

 PDF 


  • Skuteczność ekstraktu lipidowego Perna canaliculus
   w leczeniu chorób układu ruchu w starszym wieku
   Efficacy of the lipid extract isolated from Perna canaliculus
   in the treatment of the osteoarthitis

 PDF 


  • Szczepienia ochronne u osób w wieku podeszłym
   Vaccinations in elderly patients

 PDF