2010/3

 

  • Leczenie walsartanem w porównaniu z amlodypiną
   u starszych chorych z izolowanym skurczowym
   nadciśnieniem tętniczym – wnioski z badania Val-Syst
   Therapy with valsartan in comparison to amlodipine in elderly
   patients with isolated systolic hypertension – conclusions
   from the Val-Syst study

 PDF 

 


  • Leki inkretynowe – nowe horyzonty w terapii cukrzycy typu 2
   Incretin-based therapies – new horizons in diabetes type 2
   therapeutics

 PDF 

 


  • Nowy kierunek leczenia POChP – roflumilast
   A new direction in COPD treatment – roflumilast

 PDF 

 


  • Ocena przestrzegania zaleceń lekarskich i systematycznego
   przyjmowania leków u osób powyżej 65. roku życia
   The estimation of compliance and adherence by persons
   above 65 years of life

 PDF 

 


  • Pacjent onkologiczny – geriatryczny punkt widzenia
   Cancer patient – geriatric point of view

 PDF 

 


  • Przemijające zaburzenia świadomości – opis przypadku
   Transient disorders of consciousness – case report

 PDF 

 


  • Skojarzone leczenie hypolipemizujące ezetimib-statyna
   w świetle najnowszych doniesień klinicznych – stan wiedzy
   na 2010 rok
   The combined hypolipemic treatment ezetimibe/statin
   in the light of the newest clinical reports, the state
   of knowledge for year 2010

 PDF 

 


  • Zachorowania na grypę u osób w podeszłym wieku w świetle
   najnowszych danych epidemiologicznych i zaleceń
   terapeutycznych
   Incidence of influenza in the elderly on the basis of recent
   epidemiological data and treatment recommendations

 PDF 

 


  • Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS – algorytm
   średniozaawansowany
   Broad QRS complex tachycardia – intermediate algorithm

 PDF