2010/4

 

  • Ból jako przyczyna zaburzeń funkcji poznawczych
   u starszych pacjentów
   Pain as the cause of disorders of cognitive functions
   in older patients

 PDF 

 


  • Wpływ terapii amlodypiną w porównaniu z walsartanem
   na chorobowość i śmiertelność z powodu chorób serca
   u chorych na nadciśnienie tętnicze z wysokim ryzykiem
   powikłań sercowo-naczyniowych – wnioski z badania VALUE
   Influence of amlodipine therapy in comparison to valsartan
   on cardiac morbidity and mortality in hypertensive patients at
   high cardiovascular risk – conclusions from the VALUE study

 PDF 

 


  • Leki działające na układ inkretynowy w terapii cukrzycy typu 2
   Incretin-based drugs in the type 2 diabetes therapy

 PDF 

 


  • Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowo-
   naczyniowego – fakty mówią same za siebie
   Atorvastatin in cardiovascular risk reduction – facts speak
   for themselves

 PDF 

 


  • Ocena pacjenta starszego
   The assessment of elderly patient

 PDF 

 


  • Pacjent z padaczką w praktyce lekarza geriatry
   Epileptic patients in geriatrician’s practice

 PDF 

 


  • Patient with extremely high combined hyperlipidemia
   in primary care practice – a case study

 PDF 

 


  • Profilaktyka zakażeń pneumokokowych u ludzi w wieku
   podeszłym
   Prevention of pneumococcal infections in the elderly

 PDF 

 


  • Różnicowanie przyczyn zaburzeń funkcji poznawczych
   w wieku podeszłym
   Differentiation of causes of cognitive impairment
   in the elderly age

 PDF 

 


  • Siatka Chiariego w sercu człowieka dorosłego – obserwacje
   anatomiczno-kliniczne
   Chiari’s network in the human heart – anatomical and clinical
   observations

 PDF 

 


  • Unaczynienie beleczki przegrodowo-brzeżnej w sercach osób
   starszych
   The blood supply of the septomarginal trabecula in the hearts
   of elder people

 PDF 

 


  • Częstoskurcze z szerokim zespołami QRS – algorytm
   podstawowy
   Broad QRS complex tachycardia – basic algorithm

 PDF