2011/1

 

  • Dabigatran w porównaniu z warfaryną u chorych
   z migotaniem przedsionków. Czy możemy na nim
   rzeczywiście polegać? Wnioski z badania RE-LY
   Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation.
   Can we really rely on it? Conclusions from the RE-LY study
    

 PDF 

 


  • Indakaterol, nowy długodziałający agonista receptora β2
   adrenergicznego
   Indacaterol a new long acting β2 agonist

 PDF 

 


  • Leczenie osób w wieku stu lat – rosnący problem opieki
   geriatrycznej
   Treatment of centenarians – increasing problem of geriatric
   care

 PDF 

 


  • Leki oryginalne i generyczne w farmakoterapii geriatrycznej
   The brand-name and generic drugs in geriatric
   pharmacotherapy

 PDF 

 


  • Leki złożone w farmakoterapii bólu. Paracetamol i tramadol
   The drug combination in pain pharmacotherapy. Focus on
   paracetamol – tramadol

 PDF 

 


  • Lizinopril w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego –
   skuteczność potwierdzona w badaniach
   Lisinopril in the treatment of cardiovascular system diseases
   – effectiveness confirmed in the trials

 PDF 

 


  • Ocena ryzyka upadku u osób starszych przebywających
   na oddziale rehabilitacyjnym
   The assessment of the risk of falls in elderly subjects
   on rehabilitation ward

 PDF 

 


  • Porównanie stymulacji z uszka prawego przedsionka i okolicy
   wiązki Bachmanna u pacjentów z chorobą węzła zatokowego
   i migotaniem przedsionków – długoterminowa ocena
   echokardiograficzna i kliniczna
   Comparison of right atrial appendage and Bachmann’s
   bundle pacing in patients with sick sinus syndrome and atrial
   fibrillation – longterm clinical and echocardiographic
   observation

 PDF 

 


  • Right atrial appendage pacing may promote atrial fibrillation
   in patients treated with cardiac resynchronization therapy due
   to interatrial conduction prolongation

 PDF 

 


  • Zaburzenia snu w wieku podeszłym
   Sleep disorders in the elderly

 PDF 

 


  • Zaburzenia przewodzenia – bloki przedsionkowo-komorowe
   Disorders of the impuls conduction – atrioventricular blocks

 PDF