2011/4

 

  • Dermatoporoza chorobą skóry indukowaną procesem starzenia
   Dermatoporosis as the disease induced by ageing process

 PDF 

 


  • Geriatria oparta na faktach – pytania i odpowiedzi.
   Podstawowe pojęcia – część II
   Evidence based medicine – questions and answers.
   Basic notions – part II

 PDF 

 


  • Miażdżyca tętnic obwodowych a aktywność fizyczna chorych
   Peripheral arterial sclerosos and physical activities of patients

 PDF 

 


  • Ocena dolegliwości związanych z łagodnym rozrostem
   prostaty
   Evaluation of symptoms associated with benign prostate
   hyperplasia

 PDF 

 


  • Ograniczenia badania mikrowoltowej zmienności załamka T
   wśród pacjentów w podeszłym wieku z dysfunkcją skurczową
   lewej komory serca kwalifikowanych do implantacji ICD
   w profilaktyce pierwotnej nagłej śmierci sercowej
   Limitations of microvolt T-wave alternans tests in old patients
   with left ventricular dysfunction qualified for ICD implantation
   in primary prevention of sudden cardiac death

 PDF 

 


  • Pozaszpitalne zapalenia płuc u osób w wieku podeszłym
   Community-acquired pneumonia in elderly

 PDF 

 


  • Problem cukrzycy u osób starszych w świetle najnowszych
   wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2011
   Elderly population suffering from diabetes according to the
   guidelines of Polish Diabetic Association 2011 – diagnostic
   and therapeutic dilemmas

 PDF 

 


  • Rehabilitacja osób w wieku podeszłym – terapia z wyboru dla
   starzejącego się społeczeństwa
   Rehabilitation of elderly people – therapy of choice for aging
   population

 PDF 

 


  • Test MoCA i test z L-Dopą jako nowe narzędzia Całościowej
   Oceny Geriatrycznej
   MoCA test and levodopa test as novel tools
   in Comprehensive Geriatric Assessment

 PDF 

 


  • Zmienność obrazu klinicznego u osób z obturacyjnym
   bezdechem sennym w zależności od wieku i ciężkości
   przebiegu choroby
   Variations of clinical picture of patients with obstructive sleep
   apnea depending on age and stage of the disease

 PDF