2012/3

  • Ewolucja oceny niedożywienia u starszych chorych przy użyciu kwestionariusza MNA
   Evolution of the malnutrition assessment in older patients by means Mini Nutritional Assessment

 PDF 

 


  • Profilaktyka pierwotna żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u osób w podeszłym wieku.
   Primary prophylaxis of venous thromboembolism in the elderly

 PDF 

 


  • Problemy współpracy pomiędzy ośrodkami leczniczymi i opiekuńczymi dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle, obłożnie chorych, wymagających długoterminowego leczenia i opieki
   Prolems of cooperation eteen the centers of healing and caring for the elderl and chronicall, seerel ill, reuiring longterm treatment and care

 PDF 

 


  • Aceklofenak – NLPZ preferencyjnie hamujący cyklooksygenazę 2 o działaniu chondroprotekcyjnym
   Aceclofenac – preferential cyclooxygenase-2 inhibitor with chondroprotective effect

 PDF 

 


  • Atorwastatyna i rosuwastatyna w chorobach układu sercowo-naczyniowego – dlaczego, kiedy i u kogo je stosować?
   Atorvastatin and rosuvastatin in cardiovascular system diseases – why, when and whom they should be given?

 PDF 

 


  • Podstawowe zasady oceny stymulacji serca w elektrokardiografii
   The evaluation of pacemakers’ ecg tracings – basic concepts

 PDF 

 


  • Kruchość – nowy czynnik prognostyczny u starszych pacjentów z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST
   Frailty – new prognostic factor in elderly patients with non-ST segment elevation myocardial infarction 

 PDF