2013/4

  • Ocena realizacji potrzeb żywieniowych starszych mężczyzn mieszkających we własnych domach i w domach opieki
   Assessment of the satisfaction of the nutritional needs of elderly men living independently and in nursing homes

 PDF 

 


  • Charakterystyka pacjentów po 50. roku życia hospitalizowanych w oddziale internistycznym skarżących się na bóle kończyn dolnych
   A clinical characteristics of hospitalized patients over 50 years of age reporting lower limb pain

 PDF 

 


  • Rozpowszechnienie palenia papierosów u pacjentów ambulatoryjnych w wieku podeszłym leczonych z powodu zaburzeń psychicznych
   Prevalence of tobacco use among elderly outpatients treated for mental disorders

 PDF 

 


  • Wpływ stanu odżywienia na jakość życia osób po 65. roku życia – doniesienia wstępne
   The impact of the state of nutrition on the quality of life in people after 65 years of age – preliminary findings

 PDF 

 


  • Ocena wpływu aktywności ruchowej na ciśnienie tętnicze, w zależności od rodzaju treningu fizycznego u osób z nadciśnieniem tętniczym
   Estimate of influence of motor activity on blood pressure, depending on kind of physical training at persons with hypertension

 PDF 

 


  • Metalotioneiny w procesie starzenia się mózgu i w chorobach neurozwyrodnieniowyc
   Metallothioneins in ageing brain and in neurodegenerative diseases

 PDF 

 


  • Interakcje lek-lek w geriatrii
   Drug-drug interactions in geriatric medicine

 PDF 

 


  • Opcje terapeutyczne u chorych wymagających leczenia statynami – jak postępować?
   Treatment options in patients requiring statin therapy  – how to manage? 

 PDF 

 


  • Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym u osób w wieku podeszłym w świetle najnowszych wytycznych ESH/ESC 2013
   Management of arterial hypertension in elderly patients in the light of recent 2013 ESH/ESC guidelines

 PDF