2014/1

  • Montrealski Test do Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA) versus Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE) – porównanie skuteczności testów w wykrywaniu zaburzeń poznawczych u chorych po udarze mózgu
   The Montreal Cognitive Assessment (MoCA) versus MiniMental State Examination (MMSE) – comparison of the effectiveness of the tests in detecting cognitive impairment after stroke

 PDF 

 


  • Zachowania zdrowotne a umiejscowienie kontroli zdrowia u osób po przebytym udarze mózgu
   Health behaviors and health locus of control in subjects after stroke

 PDF 

 


  • Analiza realizacji populacyjnego programu szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia
   The analysis of influenza vaccination program for people aged 65 years and older

 PDF 

 


  • Wartość wskaźników BMI i WHR w ocenie nadwagi u osób starszych z niewydolnością nerek i współistniejącymi chorobami układu sercowo-naczyniowego
   The of value of BMI and WHR indicators in evaluating of senile age persons with chronic kidney disease and coexisting cardiovascular disease

 PDF 

 


  • Starcze zwyrodnienie plamki – czy możemy zapobiec progresji choroby?
   Age-related macular degeneration – are we able to prevent progression of the disease?

 PDF 

 


  • Zindywidualizowana dietoterapia w odpowiedzi na zmiany w przewodzie pokarmowym związane ze starzeniem się lub wielochorobowością – część I.
   Individualized dietotherapy in response to changes in the gastrointestinal tract associated with aging or multidisease – part I.

 PDF 

 


  • Witamina D – wskaźnik zdrowia u osób starszych w wybranych chorobach neurodegeneracyjnych
   Vitamin D – health index in the elderly in some neurodegenerative disease 

 PDF 

 


  • Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego – bloki wiązek
   Intraventricular comduction delay – fascicular blocks

 PDF 

 


  • Sprawozdanie z konferencji Dietetyka gerontologiczna – wyzwania i szanse; 27.02.2014 Poznań

 PDF