2014/3

  • Zastosowanie wideo konsultacji z wykorzystaniem Geriatrycznej Skali Depresji (GDS) do rozpoznawania depresji u osób starszych, jako próba telediagnostyki w geriatrii
   Application of video-consultation with use of Geriatric Depression Scale (GDS) in recognition of depression in elderly people as an attempt to tele-diagnostics in geriatrics

 PDF 

 


  • Ocena potrzeb osób starszych w zakresie poradnictwa dietetycznego
   Opinions on needs for dietary advices in elderly people

 PDF 

 


  • Szczepienie przeciw grypie wśród osób w średnim i starszym wieku
   Vaccination against influenza among people in middle and old age

 PDF 

 


  • Rola prolaktyny (PRL) i jej wazoinhibitorów (PRL-V) w retinopatii cukrzycowej  – czy otwierają drzwi nowym  możliwościom terapeutycznym?
   The role of PRL and PRL-V in diabetic retinopathy – do they open the door to new therapeutic possibilities

 PDF 

 


  • Nerkowe działania niepożądane związane ze stosowaniem NLPZ
   Renal adverse effects associated with NSAID therapy

 PDF 

 


  • Powikłania odległe po implantacji cewników do hemodializy
   Long-term complications after hemodialysis catheter implantation

 PDF 

 


  • Wielolekowość, choroby współistniejące i upadki u chorych z przewlekłą niewydolnością serca w wieku podeszłym
   Polypharmacy, comorbidities and falls in elderly patients with chronic heart failure

 PDF 

 


  • Specyfika rehabilitacji pacjentów geriatrycznych z wielochorobowością – opis przypadku 82-letniego pacjenta
   Rehabilitation specificity of geriatric patients with multiple chronic conditions – case of 82-years-old male patient

 PDF