2015/1

    • Przyczyny nagłych pozaszpitalnych zgonów osób starszych w wybranych miastach województwa pomorskiego
      The causes of sudden out-of-hospital death in the elderly population from selected cities in the pomeranian region

 PDF 

 


    • Zwyczaje żywieniowe u osób starszych chorych na cukrzycę
      Nutritional habits among elderly patients with diabetes

 PDF 

 


    • Objawy depresyjne u chorych na cukrzycę typu 2 w wieku podeszłym
      Depressive syndrome in elderly patinets with type 2 diabetes

 PDF 

 


    • Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych
      Mild cognitive impairment 

 PDF 

 


    • Niedożywienie w wieku podeszłym – niedoceniony problem kliniczny
      Malnutrition in the elderly – underestimated clinical problem

 PDF 

 


    • Zaburzenia depresyjne a zaburzenia lękowe u osób w podeszłym wieku, różnicowanie, diagnostyka i leczenie
      Depression and anxiety disorders in elderly patients, differential diagnosis and treatment options

 PDF 

 


    • Leczenie bólu nowotworowego w urologii
      Management of cancer pain in urology

 PDF 

 


    • Długoletnie przeżycie pacjenta po obustronnej adrenalektomii z powodu zespołu Cushinga w przebiegu rozrostu makroguzkowego nadnerczy
      Long-term survival in patient after bilateral adrenalectomy due to macronodular adrenocortical hyperplasia caused Cushing’s ACTH-independent syndrome

 PDF