2015/2

  • Parametry echokardiograficzne przedsionków w przewidywaniu nawrotu migotania przedsionków badanego u pacjentów z dwujamowym stymulatorem serca
   Atrial echocardiographic parameters as predictors of atrial fibrillation recurrence examined in patients with dual-chamber pacemaker

 PDF 

 


  • Szczepienia ochronne u osób starszych chorych na cukrzycę
   Vaccinations among elderly patients with diabetes

 PDF 

 


  • Choroby i stany współistniejące, w tym zakażenia oportunistyczne, u pacjentów powyżej 50 roku życia z (nowo) rozpoznanym zakażeniem HIV – obserwacja jednoośrodkowa
   Coexisting diseases and conditions, including opportunistic infections among patients aged over 50 with (new) diagnosed HIV infection – a single-centre observational study

 PDF 

 


  • Analiza częstości występowania Clostridium difficile wśród pacjentów geriatrycznych
   The analysis of frequency of Clostridium difficile occurrence in geriatric patients

 PDF 

 


  • Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych u chorych na cukrzycę typu 2 w wieku podeszłym
   Mild cognitive impairment in elderly patients with type 2 diabetes

 PDF 

 


  • Neuropsychologiczne cechy otępienia czołowo-skroniowego
   Neuropsychological characteristics of frontotemporal dementia

 PDF 

 


  • Przegląd metod oceny sposobu żywienia z wyróżnieniem metody fotografowania żywności z możliwością ich zastosowania u osób starszych
   A review of methods of dietary assessment with the distinction of food photography method with possibility of their use in elderly people

 PDF 

 


  • Przydatność kliniczna badań cefalometrycznych kości gnykowej uwzględniająca wiek i dymorfizm płciowy
   The clinical usefulness of cephalometry of hyoid bone position regarding age and gender

 PDF 

 


  • Rola peptydów natriuretycznych w migotaniu przedsionków – aktualny stan wiedzy
   Clinical significance of natriuretic peptides in patients with atrial fibrillation – current state of knowledge 

 PDF