2013/4

  • Aktywność fizyczna osób starszych z Wielkopolski w świetle ogólnopolskich badań  PolSenior
   Physical activity of the elderly from the Wielkopolska region in the light of the national PolSenior research 

 PDF 

 


  • Ocena ruchomości stawów i sprawności fizycznej u starszych kobiet objętych zróżnicowanymi formami treningu zdrowotnego
   Evaluation of joint mobility and physical fitness in older women covered by diverse forms of health training

 PDF 

 


  • Ocena sprawności funkcjonalnej osób starszych z lekkim otępieniem
   Assessment of functional capabilities in the elderly diagnosed with an early-stage dementia

 PDF 

 


  • Miejsce paracetamolu wśród leków przeciwbólowych
   Paracetamol among different groups of analgesics

 PDF 

 


  • Muzykoterapia pacjenta starszego jako wspomaganie oddziaływania konwencjonalnej medycyny
   Music therapy of older patient as a support of conventional medicine influence

 PDF 

 


  • Immunostarzenie – wpływ procesu starzenia na komponenty układu immunologicznego
   Immunoaging – impact of aging on the components of the immune system

 PDF 

 


  • Test Short Physical Performance Battery jako narzędzie służące do oceny sprawności fizycznej osób starszych
   Short Physical Performance Battery test as a tool useful for the assessment of physical function in elderly

 PDF 

 


  • Zmiany struktury demograficznej w postsocjalistycznych osiedlach mieszkaniowych. Konsekwencje i wyzwania w perspektywie starzenia się społeczeństwa i depopulacji. Część I
   Changes in the demographic structure in the post-socialist housing estates. Consequences and challenges in the perspective of an aging population and depopulation. Part I 

 PDF 

 


  • Podstawowe wymagania  funkcjonalno-przestrzenne dotyczące stacjonarnych oddziałów geriatrycznych w aspekcie potrzeb indywidualnych osób starszych
   The basic functional and spatial requirements  in the inpatient geriatric wards in the aspect  of the individual elderly needs

 PDF 

 


  • Zespół słabości w przebiegu pierwotnej nadczynności przytarczyc – opis przypadku
   Frailty syndrome due to primary hyperparathyroidism – a case report

 PDF 

 


  • Wspólnoty mieszkaniowe dla osób w wieku emerytalnym: studium przypadku – osiedle Casa de las Campanas, San Diego, Kalifornia
   Retirement housing communities: case study – Casa de las Campanas settlement, San Diego, California

 PDF