Geriatria

Najnowsze wydanie
  • Ocena stężenia 25(OH)D3 oraz wybranych parametrów i wskaźników antropometrycznych wśród pacjentów Oddziału Geriatrii
   Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Anna Brończyk-Puzoń, Paweł Jagielski, Aneta Koszowska, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

 PDF 


  • Zachowania zdrowotne a poczucie własnej skuteczności u pacjentów geriatrycznych z nadciśnieniem tętniczym
   Krystyna Kurowska, Jolanta Marek

 PDF 


  • Opinie studentów kierunków medycznych na temat opieki geriatrycznej w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
   Mateusz Cybulski, Łukasz Cybulski, Elżbieta Krajewska-Kułak, Magda Orzechowska, Andrzej Szpakow, Urszula Cwalina

 PDF 


  • Szczepienia przeciwko grypie osób w podeszłym wieku w świetle najnowszych danych epidemiologicznych i zaleceń terapeutycznych
   Małgorzata Górska-Ciebiada, Marcin Barylski, Maciej Ciebiada

 

 PDF 


  • Cukrzyca w wieku starczym – trudności i możliwości
   Lidia Lum-Namirowska, Judyta Schlaffke, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

 PDF 


  • Niedożywienie jako wielki zespół geriatryczny
   Roma Krzymińska-Siemaszko, Marta Lewandowicz, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

 PDF 


  • Znaczenie interakcji leków i pożywienia w racjonalnej farmakoterapii
   Arkadiusz Styszyński, Marta Lewandowicz, Roma Krzymińska-Siemaszko, Agnieszka Neumann-Podczaska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

 PDF 


  • Aspekty praktyczne leczenia przeciwzakrzepowego u pacjentów z udarem mózgu
   HalAgata Bielecka-Dąbrowa, Paulina Gąsiorek, Aleksandra Paduszyńska, Marek Dąbrowa, Maciej Banach

 PDF 


  • Miejsce indapamidu w terapii nadciśnienia tętniczego z towarzyszącą cukrzycą – przypadek kliniczny wraz z komentarzem
   Marcin Barylski1, Małgorzata Górska-Ciebiada2, Maciej Ciebiada

 PDF 

Farmacja okładka_1_2016

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6 punktów
Index Copernicus 2015 – 54,42 (5,81) punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny