• Zmiany farmakokinetyki leków stosowanych
   w anestezjologii u osób starszych
   Pharmacokinetic changes of drugs used
   in anaesthesiology in elderly

 PDF 

 


  • Wspomnienie o Profesorze Antonim Arońskim

 PDF 

 


  • Sprawozdanie z konferencji Dziś i jutro anestezji regionalnej

 PDF 

 


  • Profilaktyka przeciwzakrzepowa a blokady
   okołordzeniowe
   Neuraxial blocks and prophylactic anti-
   coagulation

 PDF 

 


  • Risk of death of patients from general surgery
   units based on patient classification into
   international classification of disease (ICD-10)
   categories

 PDF 

 


  • Porównanie wpływu zastosowanych w indukcji
   znieczulenia propofolu, tiopentalu i etomidatu
   na prędkość przepływu krwi w tętnicy środkowej
   mózgu oraz na regionalne wysycenie tlenem
   hemoglobiny w mózgu
   Comparison of the effects of propofol, thiopental
   and etomidate used in induction of anaesthesia
   on middle cerebral artery blood flow velocity
   and regional cerebral oxyhemoglobin saturation

 PDF 

 


  • Nadciśnienie tętnicze u pacjentów z chorobą
   niedokrwienną serca poddawanych
   chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia
   sercowego
   Arterial hypertension in patients with coronary
   artery disease subjected to cardiac surgical
   revascularization

 PDF 

 


  • Prawne aspekty oświadczeń składanych przez
   Świadków Jehowy na wypadek utraty
   przytomności
   Advance Medical Directives of Jehovah’s
   Witnesses: legal aspects

 PDF 

 


  • Postępowanie okołooperacyjne u pacjentów
   z rozrusznikami serca i wewnętrznymi
   defibrylatorami/kardiowerterami
   Anesthetic management of patients with
   pacemakers or implantable defibrillators

 PDF 

 


  • PIONOWO – POZIOMO

 PDF 

 


  • Powikłania po znieczuleniach
   podpajęczynówkowych i podpajęczynówkowo-
   zewnątrzoponowych – pod kątem gotowości
   do składania skarg i pozwów sądowych
   przez pacjentów
   Complications following spinal and combined
   spinal-epidural anesthesia in view of patients’
   readiness to lodge a complaint against
   anesthetists about these procedures

 PDF 

 


  • Powikłania farmakoterapii bólu
   Adverse drug reactions in pain pharmacotherapy

 PDF 

 


  • Reflections on the future of Anaesthesiology
   in Europe

 PDF 

 


  • Lekarz wobec bólu i cierpienia człowieka

 PDF 

 


  • Patofizjologia i leczenie pourazowego obrzęku
   mózgu
   Pathophysiology and treatment of brain edema
   after brain injury

 PDF 

 


  • Pytania testowe do specjalizacji

 PDF