• Acquired haemophilia: overview and case report

 PDF 

 


  • The analysis of common errors among medical
   students according to Paediatric ERC Guidelines
   of 2000, 2005 and 2010

 PDF 

 


  • Blok Biera jako alternatywna metoda
   znieczulenia u dzieci do repozycji złamań
   w obrębie przedramienia i ręki
   The Bier block as an alternative method
   of anesthesia in children for reposition
   of forearm and hand fractures

 PDF 

 


  • Delirium w oddziale intensywnej terapii
   Delirium in the intensive care unit

 PDF 

 


  • Dobry człowiek nie opuszcza ludzi w potrzebie
   Pamięci Profesora Hansa Sonntaga
   A good man does not abandon people in need
   In memory of Professor Hans Sonntag

 PDF 

 


  • High thoracic epidural anaesthesia in patients
   undergoing CABG reduces sympathetic effects
   on myocardial blood flow and myocardial
   oxygen uptake and its effect on myocardial
   ischemia

 PDF 

 


  • Kształcenie strażaków Państwowej Straży
   Pożarnej w zakresie ratownictwa medycznego
   w Polsce
   Emergency medical education of firefighters
   in State Fire Service in Poland

 PDF 

 


  • Do Redakcji “Anestezjologii i Ratownictwa”

 PDF 

 


  • Ocena wypełnienia mankietu uszczelniającego
   rurki intubacyjnej przez personel
   anestezjologiczny
   The evaluation of endotracheal tube cuff
   pressure – a study of anaesthesiologist’s staff
   competences

 PDF 

 


  • Oksykodon w leczeniu bólu pooperacyjnego
   Oxycodone in postoperative pain treatment

 PDF 

 


  • Phase II block after an intubating dose
   of succinylcholine
   Importance of neuromuscular blockade
   monitoring

 PDF 

 


  • Podstawy elektrofizjologii serca –
   Badanie Elektrofizjologiczne (EPS)
   Basics of cardiac electrophysiology
   – Electrophysiological Study (EPS)

 PDF 

 


  • Powódź 2010 w Sandomierzu – Pierwsza pomoc
   ratowników Grupy Ratownictwa Polskiego
   Czerwonego Krzyża
   Flood 2010 in Sandomierz – First aid of Polish
   Red Cross Rescue Group rescuer’s

 PDF 

 


  • Przewlekła kolonizacja drzewa oskrzelowego
   u dorosłych chorych na mukowiscydozę
   Bronchial tree colonization in cystic fibrosis
   adult patients

 PDF 

 


  • Przykłady pytań testowych do ćwiczeń przed egzaminem
   specjalizacyjnym z anestezjologii i intensywnej terapii

 PDF 

 


  • Zdrada porzucenia boli

 PDF 

 


  • Odpowiedzi do testów

 PDF 

 


  • ZPostępowanie przedszpitalne i wczesnoszpitalne
   w stanach nagłych chorób gruczołów
   wydzielania wewnętrznego. Część I: Zaburzenia
   gospodarki węglowodanowej
   Prehospital and earlyhospital treatment in acute
   endocrine glands diseases. Part I: Carbohydrate
   disturbances

 PDF 

 


  • Zespół Krabbe-Bartelsa – trudności rozpoznania
   i znieczulenia – opis przypadku
   Krabbe-Bartels syndrome – difficulties
   of diagnosis and anaesthesia – case report

 PDF 

 


  • Złożona farmakoterapia w połączeniu z analgezją
   nasiękową zastosowana po alloplastykach
   stawów kolanowych – za i przeciw
   Opis przypadków
   The compound pharmacotherapy in connection
   with local infiltration analgesia applied after total
   knee arthroplasty – for and opposite
   Case reports

 PDF