• Słowo Wstępne

 PDF 

 


 

  • BRAK

 PDF 

 


  • Sytuacje stresogenne w zawodzie lekarza anestezjologa i pielęgniarki anestezjologicznej
   Stressful situations in the profession of anaesthesiologists and nurses

 PDF 

 


  • AutoPulse w ratownictwie górskim – opis zastosowania urządzenia podczas śmigłowcowej ewakuacji ofiary lawiny
   AutoPulse in mountain rescue – the use of the device during helicopter winching of avalanche victim

 PDF 

 


  • Skuteczne metody zwalczania bólu związanego z dożylną iniekcją propofolu
   Reliable methods for reducing pain on injection of propofol

 PDF 

 


  • Anaesthesia in children with neuromuscular disease

 PDF 

 


  • Zastosowanie tromboelastometrii w monitorowaniu dynamiki narastania, jakości i lizy skrzepu krwi pełnej – nowe możliwości szybkiej i pewnej diagnostyki
   Application of thromboelastometry in monitoring of dynamics of formation, quality and lysis of the whole blood clot – new possibilities for rapid and reliable diagnosis

 PDF 

 


  • Nowa uniwersalna definicja zawału serca
   Część 3. Kryteria elektrokardiograficzne|
   New universal definition of myocardial infarction
   Part 3. Electrocardiographic criteria

 PDF 

 


  • Ocena przedoperacyjna pacjenta do protezowania tętniaka aorty brzusznej Redukcja kardiologicznego ryzyka okołooperacyjnego
   Preoperative assessment in patients with abdominal aortic aneurysm (AAA) Perioperative cardiac risk reduction

 PDF 

 


  • Chory po urazie – czynności medyczne podejmowane we wczesnym okresie po przyjęciu do szpitala Doświadczenia polskiego szpitala polowego w Afganistanie
   Patient after the trauma – medical procedures undertaken early after the patient’s admission to hospital Experiences of the Polish field hospital in Afghanistan

 PDF 

 


  • Opioidy w doustnych postaciach o przedłużonym uwalnianiu a efekt dose dumping pod wpływem alkoholu
   Opioids in oral prolonged – release preparations and ethanol-induced dose dumping

 PDF 


  • Niekorzystne interakcje leków przeciwpadaczkowych i przeciwdepresyjnych stosowanych w leczeniu bólu
   Adverse interactions of antiepileptic drugs and antidepressants used in the treatment of pain

 PDF 


  • Standardy postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
   Standards of medical treatment in the field of anaesthesiology and intensive therapy

 PDF 


  • Postrzeganie czasu przez człowieka: specyfika, modele i symulacje
   Human timing: characteristics, models and simulations

 PDF