2015/3

  • Stopień akceptacji choroby a stan funkcjonalny pacjentów starszych przebywających w ośrodku rehabilitacyjnym
   The degree of acceptance of illness and functional status among elderly people staying in the rehabilitation centre

 PDF 

 


  • Negatywny wynik badania mikrowoltowej naprzemienności załamka T wskaźnikiem niskiego ryzyka złośliwych arytmii komorowych u chorych w wieku podeszłym z dysfunkcją skurczową lewej komory serca ze wskazaniami do implantacji kardiowertera-defibrylatora serca
   A review of methods of dietary assessment with the A negative result of microvolt T-wave alternans (MTWA) indicates low risk of malignant ventricular arrhythmias in elderly patients with systolic dysfunction of the left ventricle with indications for implantable cardioverter-defibrillator

 PDF 

 


  • Nadciśnienie tętnicze, a przebudowa mięśnia prawej komory serca w ocenie makroskopowej – doniesienie wstępne
   Arterial hypertension and remodeling of the right ventricle in gross-anatomy assessment – preliminary study

 PDF 

 


  • Psychologiczne konsekwencje przebytego zawału mięśnia sercowego
   Psychological consequence of myocardial infraction

 PDF 

 


  • Znaczenie mięsa w diecie osób z chorobą Parkinsona
   The role of meat in diet of people with chronic diseases – Parkinson’s

 PDF 

 


  • Geriatria z perspektywy studentów
   Geriatrics – students point of view

 PDF 

 


  • Nietypowa manifestacja uchyłku Meckela u 85-letniej pacjentki – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
   Unusual manifestation of Meckel’s diverticulum in 85-year-old patent – case report and review of literature

 PDF 

 


  • Krótkotrwała poprawa stanu psychicznego po podaniu diazepamu w przewlekłej schizofrenii katatoniczej
   Transient improvement of mental state following administration of diazepam in chronic catatonie schizophrenia

 PDF