2015/4

  • Social aspects of aging in the opinion of medical schools’ students in Poland, Belarus and Greece
   Społeczne aspekty starości w opinii studentów uczelni medycznych w Polsce, na Białorusi i w Grecji

 PDF 

 


  • Selected quality of life elements in elderly  inhabitants of Lublin
   Wybrane elementy jakość życia starszych  mieszkańców Lublina 

 PDF 

 


  • Health behaviors of people over 65 years of age and their socio-demographic factors
   Zachowania zdrowotne osób powyżej 65 roku życia i ich socjo-demograficzne uwarunkowania

 PDF 

 


  • Wybrane aspekty opieki geriatrycznej w opinii osób starszych oraz studentów medycyny i pielęgniarstwa w kontekœcie dyskusji na temat ageizmu w sektorze opieki zdrowotnej
   Selected aspects of geriatric care in the opinion of the elderly and students of medicine and nursing, discussion on ageism in the health care sector

 PDF 

 


  • Ujarzmianie starzenia: odmładzanie komórek, dedyferencjacja i transdyferencjacja
   Aging subjugation: cell rejuvenation, dedifferentiation and transdifferentiation

 PDF 

 


  • Ujarzmianie starzenia: sirtuiny, NFκB, mTOR, GH/IGF1 i ograniczenie kaloryczne
   Aging subjugation: sirtuins, NFκB, mTOR, GH/IGF1 and caloric restriction

 PDF 

 


  • Uniwersytety Trzeciego Wieku wczoraj, dziś i jutro
   Universities of the Third Age yesterday, today and tomorrow

 PDF 

 


  • Zespół słabości – zasadniczy problem zdrowotny osób starszych. Część II.
   The Frailty Syndrome – a major health problem of the elderly people. Part II.

 PDF 

 


  • Zaburzenia depresyjne u osób w podeszłym wieku – przegląd literatury
   Depressive disorders in elderly patients – the literature review

 PDF