• Anaesthesiology and professionalism

 PDF 

 


  • Anatomy and physiology of neuromuscular
   transmission – part I
   Anatomia i fizjologia przewodnictwa nerwowo-
   mięśniowego – część I

 PDF 

 


  • Antybiotykoterapia u chorych wymagających
   ciągłego leczenia nerkozastępczego
   z uwzględnieniem podstawowych aspektów
   farmakokinetyki antybiotyków u krytycznie chorych
   Antimicrobial therapy in patients receiving
   continuous renal replacement therapy including
   pharmacokinetic aspects of antibiotic use

 PDF 

 


  • Blokady regionalne
   Kończyna dolna
   Regional blocks
   Lower extremity

 PDF 

 


  • Czy stosowanie inhibitorów pompy protonowej
   z klopidogrelem jest bezpieczne i co robić
   w praktyce?
   Is it safe to use proton pump inhibitors with
   clopidogrel? What to do in practice?

 PDF 

 


  • Zatrzymanie krążenia w następstwie głębokiej
   hipotermii – opis przebiegu przedłużonych
   czynności reanimacyjnych
   Hypothermic cardiac arrest with prolonged
   resuscitation – case report

 PDF 

 


  • Awake tracheal intubation using the Airtraq
   laryngoscope in difficult airway

 PDF 

 


  • Metamizol w uśmierzaniu bólu
   okołooperacyjnego – współczesne spojrzenie
   na tradycyjny lek
   Metamizol in relieving perioperative pain –
   contemporary look at the traditional medicine

 PDF 

 


  • Anestezjologia między sacrum a profanum
   Anaesthesiology – between holiness
   and profane

 PDF 

 


  • Najnowsze postępy wiedzy na temat
   mechanizmów i leczenia bólu
   Recent advances in mechanisms
   and pain treatment

 PDF 

 


  • Opieka okołooperacyjna pacjentów ze stentami
   dowieńcowymi – część I
   Perioperative care of the patients with coronary
   artery stents – part I

 PDF 

 


  • References/Piśmiennictwo

 PDF 

 


  • Poczucie czasu a znieczulenie ogólne –
   rys historyczny
   Time perception and general anaesthesia –
   a historical review

 PDF 

 


  • Czy anestezjologia ma przyszłość?
   Does anaesthesiology have the future?

 PDF 

 


  • Przykłady pytań testowych do ćwiczeń przed egzaminem
   specjalizacyjnym z anestezjologii i intensywnej terapii

 PDF 

 


  • Na polu białych narcyzów

 PDF 

 


  • Odpowiedzi do testów

 PDF