2014/2

  • Wiedza, przekonania i zachowania osób starszych wobec szczepień ochronnych zalecanych w starszym wieku
   The knowledge, beliefs and behaviours of older patients concerning vaccination recommended at their age

 PDF 

 


  • Ocena jakści życia i strategii radzenia sobie z chorobą w grupie chorych poddanych zabiegowi endoprotezoplastyki stawu biodrowego
   Assessment of health related quality of life and coping strategies in patients undergoin the hip replacement surgery

 PDF 

 


  • Aktualne zalecenia dotyczące aktywnści ruchowej osób w podeszłym wieku
   Current recommendations for physical activity for older adults

 PDF 

 


  • Edukacja międzypokoleniowa oraz integracja międzypokoleniowa jako wyzwania współczesnej gerontologi
   Intergenerational education and intergenerational integration as challenges of contemporary gerontology

 PDF 

 


  • Zmiany struktury demograficznej w postsocjalistycznych osiedlach mieszkaniowych. Konsekwencje i wyzwania w perspektywie starzenia się społeczeństwa i depopulacji. Część II
   Changes in the demographic structure in the postsocialist housing estates. Consequences and challenges in the perspective of an aging population and depopulation. Part II

 PDF 

 


  • Czytelność struktury osiedlowej w myśl teorii Kevina Lyncha. Studium przypadku – osiedle Tysiąclecia w Katowicach
   Legibility of the structure of a housing estate according to the theory of Kevin Lynch. Case Study – Tysiąclecie estate in Katowice

 PDF 

 


  • Recenzja książki

 PDF